Vendime të Senatit Akademik

10 Shkurt, 2022 QSA
 1. Vendim Nr. 1, datë 06.01.2023 ”Për miratimin e mbështetjes financiare për punonjësit e ASA- s, në zbatim të VKM Nr. 898, datë 29.12.2022
 2. Vendim Nr. 2, datë 26.01.2022 “Për miratimin e projekt-marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucione shkencore në Bullgari”.
 3. Vendim Nr. 14, datë 22.11.2021 “Për miratimin e planit mësimor dhe rregullores së studimit për realizimin e programit të përbashkët me Universitetin “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në ciklin e parë të studimeve “Bachelor” në Antropologji”.
 4. Vendim Nr. 13, datë 19.11.2021 “Për miratimin e marrëveshjes specifike për realizimin e programit të përbashkët në ciklin e parë të studimeve “Bachelor”në Antropologji”.
 5. Vendim Nr. 12, datë 18.11.2021 “Për hapjen e programit të përbashkët me Universitetin “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në ciklin e parë të studimeve “Bachelor” në Antropologji”.
 6. Vendim Nr. 11, datë 05.11.2021 “Për krijimin e Këshillit të Etikës së ASA”.
 7. Vendim Nr. 8, datë 24.09.2021 “Për krijimin e komisionit të përhershëm “Këshilli i Profesorëve” në Akademinë e Studimeve Albanologjike”.
 8. Vendim Nr. 7, datë 14.09.2021 “Mbi emërimin e zëvendës Rektorit të ASA-së”.
 9. Vendim Nr. 02, datë 18.02.2021 “Për ngritjen e Laboratorit të Konservimit dhe Arkometrisë”.
 10. Vendim Nr. 12, datë 08.07.2020 “Mbi emërimin e zëvendësrektorit të ASA-së”.
 11. Vendim Nr. 11, datë 08.07.2020 “Mbi ngritjen e grupit negociator me MASR për procesin zgjedhor”.
 12. Vendim Nr. 5, datë 27.02.2019 “Përcaktimin e afateve për dorëzimin e doktoraturave në proces”.
 13. Vendim nr. 71 datë 03.04.2018.
 14. Vendim nr. 70 datë 03.04.2018.
 15. Vendim datë 22.06.2012 “Për ngritjen e Këshillit të Etikës të QSA”.
 16. Vendim datë 22.06.2012 “Për ngritjen e Këshillit Botues të QSA”.

 

 

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL