Vendim datë 22.06.2012 për ngritjen e Këshillit të Etikës të QSA

26 Shtator, 2012 Vendime

Mbështetur ne ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 13, pika 1, dhe neni 17, pikat 1-3, si dhe në Statutin e QSA, neni 11, pika 1/ç, neni 15, pika5, dhe nenet 31-33, në mbledhjen e tij të datës 30.05.2012 Senati Akademik i Qendrës së Studimeve Albanologjike mori këtë

VENDIM

Ngritja e Këshillit të Etikës, i cili përbëhet nga këta anëtarë:

a. Luan Përzhita, Kryetar i Këshillit të Etikës ( Instituti i Arkeologjisë )

b. Thanas Feka, anëtar (Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë)

c. Nebi Bardhoshi, anëtar, relator shkencor (Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimeve të Artit)

d. Fatmira Musai, anëtare, relator shkencor (Instituti i Historisë)

e. Merita Bruci, anëtare, relator shkencor (Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë)

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL