Vendim datë 22.06.2012 për ngritjen e Këshillit Botues të QSA

26 Shtator, 2012 Vendime

Mbështetur ne ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 13, pika 2, si dhe në Statutin e QSA, neni 67, në mbledhjen e tij të datës 30.05.2012 Senati Akademik i Qendrës së Studimeve Albanologjike mori këtë

VENDIM

Ngritja e Këshillit Botues, i cili përbëhet nga këta anëtarë:

a. Ardian Marashi, Kryetar (Drejtor i QSA)

b. Beqir Meta, Zëvëndëskryetar (Nëndrejtor i QSA)

c. Kolec Topalli, anëtar, relator shkencor (Koordinator Shkencor i QSA)

d. Sajmir Shpuza, anëtar, relator shkencor (Instituti i Arkeologjisë)

e. Stefan Çapaliku, anëtar, relator shkencor (Instituti i IAKSA)

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL