REVISTA “ALBANIAN STUDIES”

Revista “Albanian Studies” është konceptuar qё para disa vitesh si një botim specifik që do të duhej të prezantonte kontributet më profesionale të mendimit shqiptar në Shqipëri dhe që, përmes botimit në anglisht, i dedikohet studiuesve dhe institucioneve homologe të vendeve të tjera. Botimet e revistës do të jenë në përputhje me standardet më të larta të hulumtimeve dhe publikimeve shkencore. Institutet kërkimore në ASHSH do të kenë nё revistё hapësirën dhe përgjegjësinë për të paraqitur studime cilёsore brenda fushës së tyre, por hapësira për botim do të jetë e hapur për çdokёnd qё paraqet njё punim të mirёfilltё shkencor, duke përfshirë hulumtuesit shkencorë edhe nga institucione tё tjera brenda dhe jashtё vendit. Leximi i revistёs në versionin e printuar dhe nё versionin online, do të jetë në dispozicion për të gjithё studiuesit brenda dhe jashtё vendit. Nё tetor 2018, u bё e mundur edhe pajisja me ISSN (International Standard Serial Number) e revistёs “Albanian Studies” duke pёrmbushur kёshtu njё kriter tё detyrueshёm pёr njё revistё shkencore ndёrkombёtare.

The “Albanian Studies” journal has been conceived since some years ago as a specific publication that should present the most professional contributions of the Albanian scientific opinion in Albania and through the publication in English is dedicated to the homologue institutions and researchers of other countries. The journal’s editions will be in complete conformity with the highest scientific research and publications standards. The research institutes of the ASHSH would find within this journal the space and the responsibility to present qualitative researches within their field of study, but the space for publishing will be opened to anybody who presents a true scientific research, including the scientific researchers from other institutions within or abroad. The journal’s presentation in both print and online versions, will be at the disposal of each of the research institutions within Albania and its homologues in other countries. In October 2018, was made possible the equipment with ISSN (International Standard Series Number) of the “Albanian Studies” journal fulfilling in this way a compulsory criteria for an international scientific review.

Shfletoni përmbajtjen elektronike të revistës/View the electronic content of the journal:

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL