Vendime

Vendim Senati

6 Mars, 2019 Vendime

1. Vendim Nr. 5, datë 27.02.2019 “Përcaktimin e afateve për dorëzimin e doktoraturave në proces”

Vendime senati

25 Prill, 2018 Vendime
  1. Vendim nr. 70 datë 03.04.2018
  2. Vendim nr. 71 datë 03.04.2018

Vendime Senati

26 Shtator, 2012 Vendime

 

  1. Vendim, datë 22.06.2012 për ngritjen e Këshillit Botues të QSA
  2. Vendim, datë 22.06.2012 për ngritjen e Këshillit të Etikes të QSA 

 

Vendim datë 22.06.2012 për ngritjen e Këshillit të Etikës të QSA

26 Shtator, 2012 Vendime

Mbështetur ne ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 13, pika 1, dhe neni 17, pikat 1-3, si dhe në Statutin e QSA, neni 11, pika 1/ç, neni 15, pika5, dhe nenet 31-33, në mbledhjen e tij të datës 30.05.2012 Senati Akademik i Qendrës së Studimeve Albanologjike mori këtë

VENDIM

Ngritja e Këshillit të Etikës, i cili përbëhet nga këta anëtarë:

a. Luan Përzhita, Kryetar i Këshillit të Etikës ( Instituti i Arkeologjisë )

b. Thanas Feka, anëtar (Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë)

c. Nebi Bardhoshi, anëtar, relator shkencor (Instituti i Antropologjisë Kulturore dhe Studimeve të Artit)

d. Fatmira Musai, anëtare, relator shkencor (Instituti i Historisë)

e. Merita Bruci, anëtare, relator shkencor (Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë)

Vendim datë 22.06.2012 për ngritjen e Këshillit Botues të QSA

26 Shtator, 2012 Vendime

Mbështetur ne ligjin Nr. 9741, datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 13, pika 2, si dhe në Statutin e QSA, neni 67, në mbledhjen e tij të datës 30.05.2012 Senati Akademik i Qendrës së Studimeve Albanologjike mori këtë

VENDIM

Ngritja e Këshillit Botues, i cili përbëhet nga këta anëtarë:

a. Ardian Marashi, Kryetar (Drejtor i QSA)

b. Beqir Meta, Zëvëndëskryetar (Nëndrejtor i QSA)

c. Kolec Topalli, anëtar, relator shkencor (Koordinator Shkencor i QSA)

d. Sajmir Shpuza, anëtar, relator shkencor (Instituti i Arkeologjisë)

e. Stefan Çapaliku, anëtar, relator shkencor (Instituti i IAKSA)

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.