Miratohet Plani Strategjik për periudhën 2022-2027

19 Korrik, 2022 Njoftime
Më dt. 18.07.2022, në mbledhjen e Senatit të Akademisë së Studimeve Albanologjike, pas një diskutimi të detajuar, u miratua në mënyrë unanime “Plani Strategjik për Zhvillimin e Institucionit, për periudhën 2022-2027”, bazuar në Ligjin për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, Nr. 80, 2015, referuar konkretisht nenit 20, pika 20, nenit 38, pika b, nenit 39, pika 6, etj, si dhe në zbatim të Statutit të ASA-s, 2015.
Ky dokument parashikon rrugën dhe mekanizmat e zhvillimit të metejshëm të këtij institucioni lider në studime albanologjike duke i dhënë theks dhe prioritet të veçantë:
1. Vizionit për shndërrimin e këtij institucioni në qendër ekselence për studimet ballkanike. Një vizion i tillë bazohet te kapacitetet akademike, organizative, te një varg marrëveshjesh që ASA ka nënshkruar me institucione ndërkombëtare, si dhe tek nevoja e dëshira për dije të thelluara dhe krahasuese mbi rajonin e Europës Juglindore.
2. Marrjen e një roli aktiv të këtij institucioni lidhur me politikat arsimore mbi gjuhën, kulturën dhe historinë në Republikën e Shqipërisë, rajon e më gjerë. Ndërmarrja e kësaj përmase proaktive, vjen si rrjedhojë e konstatimit të nevojës për dhënien e një dimensioni më aplikativ të një pjese të studimeve duhet realizuar pranë njësive kryesore të ASA-s dhe për rrjedhojë rritjes së dimensionit publik dhe dialogues të rezultateve kërkimore realizur në këtë institucion.
Në këtë mënyrë, Plani Strategjik 2022-2027, ndihmon dhe është shprehi e gërshetimit mes qasjeve të thelluara teorike, dimensionit praktik e aplikativ dhe shkencës së hapur ndaj shoqërisë, ideve dhe prurjeve më të avancuara.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL