Takimi i radhës i ciklit Tragë, me temë: “Zymer Neziri, 40 vjet studime mbi Eposin e Kreshnikëve”

1 Tetor, 2019 Njoftime

Departamenti i Folklorit të IAKSA-së në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave, ditën e mërkurë, më datë 02.10.2019, ora 11.00, në sallën “Aleks Buda” të Akademisë së Shkencave, organizon takimin e radhës të ciklit Tragë, me temë: “Zymer Neziri, 40 vjet studime mbi Eposin e Kreshnikëve”.

Ligjërata e dytë e ciklit “Tragë” mirëpret prof. dr. Zymer Nezirin një prej studiuesve më të njohur të Eposit të Kreshnikëve. Puna e tij kërkimore e studimore shtrihet në një hark kohor 40 vjeçar, gjatë të cilit ai është marrë me mbledhjen, regjistrimin dhe botimin e Eposit të Kreshnikëve. E ka filluar me projektin e parë : Epika legjendare e Rugovë­s: këngë të kreshnikëve dhe balada, duke hulu­mtuar në gjithë katundet e krahinës së Rugovës, me rreth 150 lahutarë. Këngët e incizuara dhe de­shi­fruara sot ruhen në Arkivin e Institutit Albanologjik të Prish­ti­nës. Në vijim, puna kërkimore është zgjeruar nga ana gjeografike, duke përfshirë edhe krahina të tjera, si pjesë e projektit për trashëgiminë kulturore shqiptare në Ballkan (Ko­s­ovë, Shqi­p­ë­ri, Mal i Zi, Ma­qedoni, Serbi. Gjithashtu, pjesë e interesave të tij kanë qenë edhe hulumtimet nëpër arkiva, ndër to ai me fondin e Milman Parry-it dhe Albert Lord në Universitetin e Harvard-it dhe në bashkëpunim me studiues të tjerë të huaj.

Profesor Neziri do të na flasë për përvojën e vet të gjatë në terren dhe si studiues mbi një temë të cilës i është përkushtuar plotësisht gjatë karrierës së tij profesionale. Kjo na jep mundësinë të njihemi me metodologjinë e punës, me traditat e studimit, si dhe me gjendjen aktuale të studimeve në Kosovë dhe në nivel ndërkombëtar.

Biografi e shkurtër

Zymer Ujkan Neziri (1946) studiues i fol­k­lorit, me fokus të veçantë tek epika. Puna e tij kërkimore përfshin edhe tema nga etnologjia, letërsia e historia. Është diplomuar në Universitetin e Prishtinës. Më 1971 ka filluar punë në Institutin Albanologjik të Prish­t­inës si asistent. Më 1973, përjashtohet me urdhër politik dhe ri­k­­the­het vetëm më 1992. Gjatë kësaj kohe ka punuar në mënyrë të pavarur me kërkimet e veta mbi eposin.

Ka qenë udhë­he­qës i De­­gës së Folklorit dhe anëtar i redaksisë së revistës Gjur­mi­me alb­a­­­no­lo­gji­ke, si dhe ka dhënë mësim në universitet në Prish­tinë, Priz­ren, Shkup e Te­­to­vë, dhe i ftuar në universitetet e Austrisë, Francës, Italisë, Polonisë e Shqipërisë.

Ka paraqitur kumtesa në konferenca shkencore në Ballkan, Ev­ropë, Azi dhe Am­erikë, nga fusha e epikës gojore shqip­tare. Është autor, ba­shk­a­utor dhe për­­g­a­­ti­tës për shtyp i rreth 20 ve­prave, ndër të cilat tetë janë për Eposin e Kreshnikëve: tri me studime, tri me këngë dhe dy anto­logji.

Në terren ka re­a­l­i­zuar dy projekte të mëdha për Eposin e Kreshnikëve. Të parin (1979-1988), në krahinën e Ru­go­vës dhe të dytin (2012-2016), në pe­së shtete të Ba­­ll­kanit. Në ar­k­i­va të ja­s­ht­me ka re­alizuar dy qënd­ri­me stu­d­i­m­ore: në Vjenë (2005) e në Harvard (2002 e 2007). Është bashkëredaktor i pro­je­­ktit Ha­r­­va­rdit për botimin e kën­g­ë­ve shq­i­­pe të koleksionit të Milman Parry-it bashkë me David Elmer (Universiteti i Harv­ardi-t), Nicola Scal­daferri (Uni­ver­si­teti i Mila­no-s) dhe John Kolsti (Uni­ver­si­teti i Teksas-it në Au­stin).

Edhe në Akademinë e Shke­ncave dhe në Bibliotekën Ko­mbëtare të Austrisë në Vjenë ka reali­zuar projektin “Do­rë­sh­kri­met shqip të folklorit të Ma­xi­milian Lam­b­ertz-it.

Është organizator ose bashkorganizator i shumë konferencave, sim­poziumeve e sesio­neve shken­core. Më 2010 e 2014 ka organizuar dy konferenca të mëdha shke­n­co­re ndërkombëtare të Insti­tu­tit Albanologjik dhe të QSA-së së Tiranës, për Eposin e Kreshnikëve.

Ka qenë anëtar ose mentor në shumë komi­sione për magjistra­tura e dok­­tora­ta dhe referues për tituj shke­ncorë e arsimorë. Ka ma­­­rrë çmi­me profesionale ko­mb­ëtare e ndër­ko­mbë­tare, e ndër to çmimin “Pj­e­­tër Bogdani” (LSHK, 2009), çmimin Medalja e Artë (SHBA, 2012), çmimin Men­dim Spe­cial nga Europa No­s­tra (Spanjë, 2016). Është anëtar i dy shoqatave të mëdha ndërko­mbëtare të folklorit e të et­­no­lo­gji­së, me seli në Hagë e në Pekin.

Më 2014 është shpallur Qytetar Nderi i Bajram Currit. Është në krye të Komi­si­onit qeveritar të Kosovës për përgatitjen e dosjes së Epo­sit të Kre­sh­­ni­këve për UN­E­SCO-n.

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.