Njoftime

Analiza vjetore 2023

4 Janar, 2024 Njoftime

Viti 2023 ka qenë një vit i vështirë për aktivitetin shkencor dhe institucional të Institutit të Historisë. Në maj 2023 Këshilli i Ministrave miratoi vendimin 338/2023 për shkrirjen e Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe riorganizimin e instituteve pranë Akademisë së Shkencave.

Vendimi nuk pati impakt në kalendarin vjetor shkencor dhe as në punën kërkimore individuale të studiuesve të IH, por në klimën e përgjithshme të aktivitetit, zhvendosjen e vëmendjes publike tek debati mbi impaktin e mbylljes së ASA dhe shqetësimet mbi lirinë akademike dhe ardhmërinë e instituteve. Deri në analizën vjetore të Institutit të Historisë, zhvilluar më 26 dhjetor 2023, ende nuk ishte miratuar VKM përkatëse, e cila do të duhej të ligjërojë institutet si njësi kërkimore afatgjatë, në kuadrin e legjislacionit rregullator të Akademisë së Shkencave.

Bashkëngjitur gjeni të plotë raportin vjetor të Institutit të Historisë.

Doli nga shtypi “Historia e shqiptarëve gjatë shek. XX” e ribotuar

25 Maj, 2023 Njoftime
Doli nga shtypi “Historia e shqiptarëve gjatë shek. XX” e ribotuar. Ky edicion paraqitet me një dizajn tërësisht të ri dhe me lidhje të fortë. Kolana me katër vëllime është nga veprat më të rëndësishme që ka nxjerrë vitet e fundit Akademia e Studimeve Albanologjike dhe konkretisht Instituti i Historisë. Është kurorëzim i një pune gati 10-vjeçare dhe reflekton rezultatet e studimeve të reja shkencore që janë kryer tri dekadat e fundit. Aty pasqyrohen pikëpamjet alternative që ekzistojnë lidhur me shumë çështje historike të debatueshme. Synim kryesor ka qenë hulumtimi më në thellësi i arkivave shqiptare e të huaja për çështje të veçanta, për rishqyrtimin e shumë tezave historiografike ose thellimin e argumentimin e mëtejshëm të tyre.
Kjo kolanë sjell disa teza dhe pikëpamje historiografike konkurruese në raport me botimet e mëparshme, të cilat pasqyrojnë një përpjekje të autorëve për një rikonceptim shkencor të historisë së kësaj periudhe.

Prezantohet botimi i ri: “Kisha Ortodokse e Shqipërisë nën komunizëm (1945-1967): Sipas kohës dhe situatës” me autor Artan R. Hoxha

24 Maj, 2023 Njoftime
“Kisha Ortodokse e Shqipërisë nën komunizëm (1945-1967): Sipas kohës dhe situatës”, Artan R. Hoxha, Akademia e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë, Tiranë, 2022, 340 f.
Doli nga shtypi botimi “Kisha Ortodokse e Shqipërisë nën komunizëm (1945-1967): Sipas kohës dhe situatës” me autor Dr. Artan R. Hoxha (Instituti i Historisë – ASA). Studimi është rezultat i një pune gati 10-vjeçare e mbështetur në dokumentet arkivore të Arkivit të Shtetit, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të Kishës Ortodokse. Libri ndahet në 7 kapituj, midis një hyrjeje dhe një epilogu: Nacionalizmi dhe Kisha Ortodokse në një vend me shumicë myslimane; Në kërkim të mbështetjes; Goditjet e regjimit dhe reagimet e Klerit Ortodoks; Rroftë pushteti popullor!; KOASh-i në shërbim të shtetit; Bjerrja e trupit të kishës; “Kjo nuk është bërë as në kohën e Turqisë!”: Rruga drejt 1967–ës. Po botojmë një fragment nga hyrja e studimit.
Si mundi regjimi komunist të ndante grigjën nga kisha?
Nga Dr. Artan R.Hoxha
Si mundi regjimi komunist shqiptar, i cili bashkë me atë rumun është cilësuar si më i ashpri i
Europës Lindore poststaliniste, të krijonte një skizmë kaq të madhe midis grigjës dhe kishës? Çfarë ndodhi me kishën ortodokse në Shqipërinë komuniste? Si arriti regjimi i drejtuar nga Enver Hoxha ta gërryente mbështetjen shoqërore të kishës ortodokse, e cila pavarësisht tallazeve të historisë kishte qenë për shekuj, e madje mijëvjeçarë, strumbullari i jetës shoqërore dhe intelektuale të bashkësisë së krishterë të ritit lindor në trevat shqiptare? A përdori regjimi komunist vetëm dhunën kundër kishës ortodokse për të përmbushur synimet e veta? A simbolizon fundi i dhimbshëm i jetës institucionale të kishës ortodokse, në kulmin e Revolucionit Kulturor të nisur nga Enver Hoxha në vitin 1967, gjithë ekzistencën e saj
përgjatë njëzet e dy vjetëve të regjimit komunist? A e kishte udhëheqja komuniste një politikë kundrejt bashkësive fetare apo vizioni ateist u kristalizua me kalimin e viteve? Në çfarë mënyre politikat fetare të regjimi komunist u zbatuan më specifikisht kundrejt Kishës
Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë?
Qëllimi i këtij punimi ka qenë të hedhë dritë se çfarë donte të thoshte për njerëzit e kishës të jetonin nën komunizëm. Përgjigjet e këtyre pyetjeve hedhin dritë sa mbi kishën ortodokse dhe historinë e saj gjatë viteve 1945–1967, po aq mbi mënyrën se si e ushtroi pushtetin regjimi komunist shqiptar dhe politikën e tij fetare.
Eksplorimi i marrëdhënieve midis regjimit komunist shqiptar dhe kishës ortodokse ofron një platformë për të kuptuar se si regjimi i tipit sovjetik të Tiranës i vendoste marrëdhëniet e tij me institucionet e kultit dhe arriti t’i nënshtronte ato deri në atë pikë saqë në vitin 1967 arriti pa shumë vështirësi ta shpallte Shqipërinë vendin e vetëm ateist në botë. Në këtë mënyrë, ky studim do të analizojë edhe strategjitë që ndoqi regjimi komunist për të paralizuar aftësinë e bashkësisë fetare kryesore të krishterë në Shqipëri, që mundësoi eliminimin pa problem të saj. Përpos të tjerash, ortodoksia në Shqipërinë me shumicë myslimane nuk ka qenë besimi dominues. Kështu që qëmtimi i historisë së Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë gjatë periudhës komuniste krijon mundësinë e qëmtimit të marrëdhënieve midis një shteti komunist dhe një bashkësie fetare që përfaqësonte një grup identitar që nuk përbënte shumicën e popullsisë.
Në këtë punim do të sqaroj se marrëdhëniet midis regjimit komunist shqiptar dhe kishës ortodokse nuk ishin statike, por në lëvizje dhe në ndryshim të vijueshëm. Gjithashtu, si KOASh-i ashtu edhe regjimi komunist nuk ishin entitete monolite, por organizata
komplekse, veprimtaria e të cilave nuk mund të përkufizohet apo shpjegohet me formula thjeshtëzuese. Marrëdhënia midis tyre preku shumë nivele, përfshiu shumë njerëz, ishte polifonike si në majë ashtu edhe në bazë të secilës prej këtyre organizatave. Qëllimi im është, së pari, t’i bëjë këta zëra të dëgjohen dhe së dyti, të kapërcej skemën dualiste shtypje vs. qëndresë, e cila nuk arrin të shpjegojë si duhet realitetin e jetës në sistemet e tipit sovjetik.
Historiania Paulina Bren argumenton me të drejtë se regjimet komuniste nuk ishin struktura që vetëm shtypnin; ato edhe kujdeseshin për shtetasit e tyre. Këta të fundit, nuk ishin në rezistencë të pandërprerë kundër qeverive të tyre dhe qëndrimet e njerëzve të thjeshtë udhëhiqeshin jo edhe aq nga qëllime politike, sesa nga përpjekja për të përmirësuar kushtet materiale të jetës së tyre.
Klerikët ortodoksë shqiptarë nuk ndryshonin nga njerëzit e tjerë dhe nga homologët e tyre që jetuan në suazat e demokracive popullore të Europës Lindore. Njëlloj sikundër argumenton Lucian Leustean për klerikët ortodoksë në Rumani, edhe në Shqipëri ata bashkëpunuan, i
rezistuan, e shfrytëzuan, si dhe u goditën nga regjimi. Ky punim ka pikërisht për qëllim të nxjerrë në pah kompleksitetin e politikave fetare të regjimit komunist shqiptar si dhe të historisë së kishës ortodokse gjatë periudhës së Luftës së Ftohtë. Për të arritur këtë
synim, unë nuk do të merrem vetëm me diskursin e regjimit apo edhe me atë të autoriteteve të kishës, por do të përqendrohem veçanërisht te praktikat e ushtrimit të pushtetit dhe reagimeve të ndryshme që ai nxiti. Duke i krahasuar ato me deklaratat zyrtare, në këtë punim do të
dalin mospërputhjet e mëdha mes asaj që thuhej dhe bëhej, mes fjalëve dhe veprave.
Zbërthimi i peizazhit historik kompleks të marrëdhënieve ndërmjet regjimit komunist dhe kishës ortodokse gjatë periudhës komuniste kërkon shmangien e esencializimeve që ndërtojnë
narrativat lineare, të cilat mbështeten mbi mekanizmin thjeshtëzues shkak-pasojë. Për këtë arsye, më shumë se sa pse, ky punim kërkon t’i përgjigjet pyetjes si. Pra, në vend që ta konceptojë politikën e regjimit komunist ndaj KOASh-it si një varg hapash të paramenduar që japin pasoja të përcaktuara qartë, ky punim parashtron një panoramë të ndërlikuar historike. Në këtë studim shfaqen një polifoni zërash dhe një numër i madh aktorësh që operonin brenda strukturave klerikale, shtetërore dhe partiake, ndërveprimi i të cilëve krijonte dinamika aspak të paracaktuara nga ndonjë vizion i qartë që udhëhiqte politikën e regjimit komunist kundrejt kishës ortodokse.
Analiza në këtë studim lëviz në katër shkallë të ndryshme gjeografike: nga shkalla makro e mjedisit ndërkombëtar të Luftës së Ftohtë, e cila ndikoi jo pak në qasjen që regjimi komunist pati ndaj KOASh-it; te shkalla kombëtare, që jep mundësinë për të kontekstualizuar politikën fetare të regjimit komunist dhe lidhjen e saj me projektin e komb-ndërtimit. Nga shkalla e tretë, që është ajo krahinore, e cila bën të mundur gjurmimin e ndërveprimeve të funksionarëve të regjimit dhe hierarkisë kishtare ortodokse në nivel rrethesh dhe rajonesh; dhe së fundmi, ky studim gjurmon edhe dinamika të ngushta lokale, për të parë se si politikat dhe nismat e udhëheqjes komuniste dhe asaj rajonale reflektoheshin në shkallë mikro. Përdorimi i këtyre katër niveleve lejon rrokjen e dinamikave komplekse të historisë së marrëdhënieve ndërmjet KOASh-it dhe autoriteteve komuniste.

Monografia “Skanderbeg” dhe disa të dhëna për autorin e saj Julius Piskos

4 Maj, 2023 Njoftime
Konsujt austro-hungarezë kanë dhënë një kontribut të çmuar në fushën e albanologjisë. Këtu mund të përmendim si shembull, Johan Georg von Hahn që mbahet si themeluesi i albanologjisë, apo konsullin Theodor Ippen, që dha kontributin e tij sidomos në arkeologji dhe në historinë mesjetare. Një tjetër konsull austriak që dha kontribut në albanologji ishte edhe Julius Pisko.
Në fillim, ia vlen të japim disa informacione për Julius Piskon. Në fakt, Pisko nuk ishte vetëm diplomat por edhe albanolog, i cili ka dhënë kontributin e tij në dy fusha, në fushën e historisë dhe në atë të gjuhësisë. Të gjesh të dhëna biografike të tjera mbi jetën e Piskos është e vështirë. Veprimtaria diplomatike e tij në shërbim të Perandorisë Austro-Hungareze është më mirë e dokumentuar. Ai u lind në Vjenë, më 3 shkurt 1863. Pisko ka qenë zëvendëskonsull i Konsullatës së Përgjithshme Austro-Hungareze në Janinë dhe më vonë edhe konsull në Shkup. Ai ka qenë diplomat karriere dhe ka ushtruar veprimtari në shumë vende të botës. Atë e gjejmë edhe si konsull në Shangai, ndërsa në vitet 1903-1904 si konsull i Monarkisë Austro-Hungareze në Amerikën Jugore (Argjentinë dhe Brazil). Emri i tij del shpesh edhe nëpër raportet që ai përgatit sidomos për Ministrinë e Tregtisë së Perandorisë Austro-Hungareze, por edhe nëpër raportet shumë sekrete që dërgon në lidhje me Kultus-Protektoratin austriak për katolikët në trojet shqiptare gjatë periudhës së fundit të pushtimit osman. Më tepër në lidhje me jetën e tij, përkatësisht me vitet e formimit shkollor dhe të studimit, nuk mundëm të mësojmë. Ai vdiq në Vjenë, më 13 mars 1926.
Përsa i përket hulumtimeve në fushën e albanologjisë, përveç studimit mbi “Historinë e Skënderbeut” ai ka hartuar edhe një libër mbi gramatikën shqipe të dialektit verior, me titull “Doracak i shpejtë i gjuhës shqipe veriore” (Kurzgefasstes Handbuch der Nordalbanesischen Sprache 1896). Pra, Pisko ka qenë një studiues që mesa duket e ka njohur mirë gjuhën shqipe, ka jetuar në një mjedis shqiptar, në Janinë dhe në Shkup, por edhe në veri, në Shkodër e Prizren dhe është marrë me studimin e historisë së kombit shqiptar duke u përqendruar në historinë e Skënderbeut. Si rrjedhim, ai rezulton si një nga albanologët austriakë që ka pasur njohuri të konsiderueshme mbi historinë, gjuhën dhe kulturën e kombit shqiptar.

“Skënderbeu. Një studim historik” (Skanderbeg. Eine historische Studie) Julius Pisko, 1894, përgatitur nga prof. Edmond Malaj, Akademia e Studimeve Albanologjike – Instituti i Historisë

29 Prill, 2023 Njoftime
Doli nga shtypi botimi i përkthyer dhe i përgatitur nga Prof. Edmond Malaj, “Skënderbeu” i Julius Pisko. Siç theksohet në hyrje, “vepra mban vitin e botimit 1894 dhe titulli i saj është i thjeshtë “Skënderbeu. Një studim historik” (Skanderbeg. Eine historische Studie). Sipas Fan Nolit, Pisko është i pari nga historianët gjermanofonë që shkroi një biografi të detajuar për Skënderbeun. Ky pohim i Nolit është shumë i saktë, nëse e krahasojmë me disa monografi të tjera studimore për Skënderbeun që u botuan sidomos në gjysmën e parë të shek. XIX, në veçanti në kuadër të filohelenizmit gjerman, që u bë shumë aktiv sidomos gjatë periudhës 1821-1829, përkatësisht vitet e kryengritjeve të popullit grek për pavarësi e çlirim nga zgjedha osmane. Në studimin e tij mbi Skënderbeun, Pisko iu referua qoftë studimeve dhe veprave që ishin shkruar deri në atë kohë, qoftë burimeve arkivore, që ai kishte pasur në dispozicion.
Vepra ka 162 faqe dhe përbëhet nga 18 kapituj që janë të numëruar me shkronja romake dhe pa tituj. Në fund të veprës, autori ka vendosur dy shtojca të cilat përbëhen nga disa dokumente të rëndësishme, ndonjë letër e Skënderbeut dhe pjesë nga studime të ndryshme që kanë një rëndësi të veçantë për historinë e Skënderbeut. Këto fragmente e materiale dokumentare janë në gjuhën latine dhe italiane mesjetare.
Studimi i Piskos për historinë e Skënderbeut është një nga monografitë më të rëndësishme të historiografisë gjermane, pas asaj të Schmitt-it. Ajo qëndron shumë më lart se monografitë e tjera mbi Skënderbeun, të cilat u botuan sidomos gjatë shek. XIX.

Mbahet tavolina virtuale me titull “The Power of Microhistory: Swamp, Sugar, Communism, Environment”

6 Prill, 2023 Njoftime
Harriman Institute, si organ i Universitetit amerikan të Kolumbias, është një prej qendrave studimore më prestigjioze ndërkombëtare, i cili organizon takime dhe forume të përhershme akademike mbi çështjë që kanë të bëjnë me të kaluarën dhe aktualitetin e hapësirës euro-lindore, Euroazisë dhe Rusisë.
Së fundmi, nën moderimin e Prof. Elidor Mëhilli, pedagog i asociuar në Hunter College (City University of New York), e njëkohësisht pjesëtar i bordit shkencor të revistës sonë “Studime historike”, Harriman Institute ka mbajtur një tavolinë virtuale me titull “The Power of Microhistory: Swamp, Sugar, Communism, Environment”. Pjesëmarrës dhe bashkëdiskutues kanë qenë dy kolegët tanë të Instituti i Historisë – IH / Albanian Institute of History, Dr. Artan Hoxhës dhe Dr. Edon Qesarit. Në qendër të bisedës ka qenë vëllimi i fundit studimor i Dr. Hoxhës, me titull “Sugarland: The Transformation of the ountryside in Communist Albania”, botuar nga CEU University Press në fillim të këtij viti.
Libri, i cili është pritur me shumë interes nga qarqet universitare dhe akademike ndërkombëtare të përshkushtuara ndaj studimeve historike, ka qenë njëkohësisht shkas për diskutime të tjera mes kolegëve tanë, në lidhje me metodologjitë kërkimore, prirjet e reja në shkrimin e historisë, e në përgjithësi për qasje studimore dhe risi të tjera intelektuale mbi historinë bashkëkohore sociale, ekonomike dhe kulturore.
Ju ftojmë ta ndiqni regjistrimin e bisedës në këtë link:
Në lidhje me librin e Dr. Artan Hoxhës, për më tepër, klikoni këtu:

Thirrje për artikuj

28 Mars, 2023 Njoftime
Revista “Studime historike” pranon artikuj shkencorë dhe kontribute të tjera shkencore, si kumtesa, recensa dhe materiale që trajtojnë çështje të historisë. Artikujt botohen në gjuhën shqipe me një përmbledhje në gjuhën angleze. Teksti i tyre në tërësi, nuk duhet të jetë më shumë se 50,000 karaktere, përfshirë fusnotat dhe shtesat e tjera. Të gjitha dorëshkrimet e marra i nënshtrohen proçesit të recensionimit të jashtëm të dyfishtë dhe anonim.
Shkrimet duhet të dorëzohen në formë elektronike në adresën e e-mailit të revistës studime.historike@asa.edu.al

Botimet mbi Skënderbeun

1 Mars, 2023 Njoftime
Ora: 10:00
Data: E enjte, 2 mars 2023
Vendi: Instituti Albanologjik – Prishtinë
Në përkujtim të Kuvendit të Lezhës (2 mars 1444), Instituti i Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë organizon një tryezë shkencore ku prezantohen botimet mbi Gjergj Kastrioti – Skënderbeun. Instituti i Historisë, Tiranë, sjell kontributin e tij në këtë takim me një numër të konsiderueshëm studimesh, monografish, përmbledhjesh me dokumente dhe përkthime të veprave nga studiues të huaj, që janë realizuar mbi figurën, aktivitetin dhe trashëgiminë historike të heroit kombëtar.

Instituti i Historisë zhvilloi sot debatin mbi “Shteti dhe komunitetet fetare“, dokumente historike, V.1, 1948-1950

27 Shkurt, 2023 Njoftime
Instituti i Historisë zhvilloi sot debatin mbi “Shteti dhe komunitetet fetare“, dokumente historike, V.1, 1948-1950, përgatitur nga studiuesit Meta, Krasniqi dhe Bello. Projekti për botimin e vëllimeve dokumentare për vitet 1945-1990 është mbështetur nga fondacioni gjerman “Konrad Adenauer” dhe është programuar në kalendarin Ditët e Memories.
Libri i ri paraqet dokumentet më të rëndësishme që lidhen me raportet shtet – komunitete fetare në një prej periudhave më të vështira, pas miratimit të ligjit 743/1949 dhe përpjekjeve të regjimit për të vënë nën kontroll komunitetet. Dokumentet publikohen për herë të parë dhe janë online falas për çdo të interesuar (http://asa.edu.al/site/libraria/…). Libri përshkruan debatet mbi statutet e komuniteteve fetare, presionin politik për ndryshimin e drejtuesve dhe imponimin e vijës politike, ndërhyrjen e Sigurimit në aktivitetet fetare, platformën e regjimit për ti shndërruar ato në segmente administrative nën kontroll politik, por edhe të dhëna të detajuara nga drejtuesit e komuniteteve fetare në çdo qytet dhe në të gjitha nivelet. Publikimi i tyre kontribuon në pasurimin e burimeve historike dhe ndihmon në punën e studiuesve të shkencave historike dhe përgjithësisht të shkencave shoqërore, gazetarëve, studentëve, qytetarët e interesuar dhe grupet e ndryshme të interesit.
Gjatë diskutimit të sotëm përshëndetën takimin drejtuesi i KAS në Shqipëri Tobias Ruettershoff, drejtuesi i IH Afrim Krasniqi, akademik Beqir Meta, përfaqësuesi i komunitetit mysliman Dorian Demetja, përfaqësues të ish të përndjekurve politikë dhe të institucioneve partnere me IH, etj. Gjatë 2023 do të publikohet vëllimi II për periudhën 1951-1955.

Prezantohet “Shteti dhe komunitetet fetare, 1948-1950”

25 Shkurt, 2023 Njoftime
Ora: 10:00
Data: E hënë, 27.02.2023
Vendi: Hotel “Tirana International”, Metropol Room
Në kuadër të “Ditëve të kujtesës” prezantohet vëllimi me dokumente “Shteti dhe komunitetet fetare, 1948-1950”, përgatitur nga historianët Beqir Meta, Afrim Krasniqi dhe Hasan Bello. Me mbështetjen financiare të Konrad-Adenauer-Stiftung Albanien, përgatitësit kanë hulumtuar në dokumentacionin arkivor mbi raportet e shtetit me komunitetet fetare, diskriminimin e procesin politik të përndjekjes së tyre dhe pengimin e riteve fetare. Pjesën më të madhe të dokumentacionit që botohet për herë të parë, e zë organizimi i komuniteteve fetare, debatet dhe praktikat për miratimin e statuteve të tyre, si dhe të dhëna të detajuara lidhur me përbërjen, mbi burimet njerëzore, mbi aktet e brendshme rregulluese dhe mbi buxhetin financiar.
Burim kryesor për këtë vëllim, i pari i serisë mbi këtë tematikë, ka qenë fondi arkivor i Komitetit për Çështjet Klerikale pranë Këshillit të Ministrave i cili, prej vitit 1948 mbikëqyrte çështjet fetare.
Të gjitha materialet e vëllimit do të publikohen online me akses të lirë në faqen zyrtare të Institutit të Historisë.
Libri prezantohet nga prof.dr. Afrim Krasniqi (drejtor i Institutit të Historisë), Tobias Rüttershoff (drejtor i KAS, Tiranë), akademik Beqir Meta (IH), Dorian Demetja (Komuniteti Mysliman i Shqipërisë) dhe Gjergj Meta (ipeshkv i Rrëshenit).
Ky është edicioni VIII i “Ditëve të kujtesës” (18–28 Shkurt 2023) që organizohet nga Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) dhe Fondacioni Konrad Adenauer (KAS). Në fokusin e këtij viti, nën moton “Trajtimi i së shkuarës nga pikëpamja krahasimore – Çfarë [nuk] Mësuam”), janë përvojat e vendeve ish-komuniste në ballafaqimin me të shkuarën.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL