BOTIME

Jane te shumta veprat e botuara, botimet universitare akademike, botime të monografive, vëllime dokumentare dhe përmbledhje me studime, si dhe shumë artikuj shkencorë, brenda dhe jashtë vendit.

Gjithashtu Instituti i Historisë kryen botimin periodik, revista “Studime historike”.

Botimet Periodike:

  • Në vitet e para të çlirimit botohej “Buletini i Institutit të Shkencave”.
  • Instituti  i Historisë në kuadër  të Universitetit Shtetëror  të Tiranës  botonte   “Buletini i Shkencave Shoqërore” .
  • Që  nga viti 1972, Instituti i Historisë kryen botimin, revista “Studime historike”.
  • Në vitet 1991-1993  Instituti i Historisë në bashkëpunim me  Institutin e Historisë Prishtinë  ka botuar revistën “Kosova” , publikuar në gjuhët shqip dhe anglisht.

Vepra të botuara

Kriza e ambasadave. Shqipëria në vitin 1990, 370 fq, Tiranë, 2020.

Annarosa Manetti: Ditar nga Shqipëria (1990), përgatiti për botim Afrim Krasniqi, 262 fq, Tiranë, 2020. 

Shteti dhe shoqëria në Shqipërinë komuniste 1945-1990. Co / editor me Věra Stojarová, ISP, f.264, Tiranë, 2020.

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1974-1976) (Vëllimi III). Përgatitën për botim Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello, 678 fq, Tiranë, 2020.

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1969-1973) (Vëllimi II). Përgatitën për botim Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello, 532 fq, Tiranë, 2019.

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1945-1968) (Vëllimi I). Përgatitën për botim Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello, 395 fq, Tiranë, 2018.

Decriminalization: current situation, issues, and expectations. KAS, f.140, Tiranë, 2018.

Praktikat eksperimentale me “ministra teknikë” gjatë zgjedhjeve parlamentare 2017, f. 64, ISP, Tiranë, 2018.

Standardet e përfaqësimit në partitë politike,  UNW, f.112, Tiranë, 2017.

Internal democracy in Albanian political parties, Bashkëautor me A. Haçkaj, FES/IDC, f. 159, Tiranë, 2015

Zgjedhjet dhe administrimi zgjedhor në Shqipëri, ACFR/FES, f. 184, Tiranë, 2011

Sistemet politike në Shqipëri 1912-2009, UFO Press, f. 390, Tiranë, 2009

Zgjedhjet në Shqipëri 1991-2008, Konica, f. 432, Tiranë, 2009

Partitë politike dhe sistemet politike, Ilar, f. 384, Tiranë, 2008

(Mbi)Pushteti i partive politike, Gjergj Fishta, f. 255, Tiranë, 2007

Partitë politike në Shqipëri 1920-2006, AIPS, f. 378, Tiranë, 2006

Shoqëria civile në Shqipëri, GEER, f.158, Tiranë, 2004

Fundi i Siberisë shqiptare, Albin/MSN, f. 332, Tiranë, 1998

Parliamentary boycotts in the Western Balkans: case study, Albania. in “Parliamentary Boycotts in the Western Balkans”, WFD, Pg. 7-29, London, United Kingdom, 2019

Thirty Years of Political Campaigning in Albania, in “Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. Political Campaigning and Communication”. Publisher Palgrave Macmillan, Cham, p 179-197, UK, 2019

What kind of Democracy? Which Kind of Pluralism?, in “The End of Communist Rule in Albania. Political Change and The Role of The Student Movement”, Publisher Routledge, Taylor & Francis group, p. 208-227, New York, US. 2019

The Presidentialisation of Political Parties in Albania, in “The Presidentialisation of Political Parties in the Western Balkans”, Publisher Palgrave Macmillan, Cham, p.169-192, Springer Link, UK, 2018.

Die politischen parteien Albaniens und Europa, in “European Integration and new Anti-Europeanism III. Perceptions of External States on European Integration”, Publisher Franz Steiner Verlag, p. 131-147, Germany, 2018

Partitë politike në Shqipëri. Në “Partitë Politike” të autorëve Wilhelm  Hofmeister/Kartsten Grabow, KAS, f. 84-99, Tiranë 2017.

Organization of political parties and internal democracy of political parties in Albania, Co author/Gjoni, Institute for Political Studies/ CeMI, 26 pg, Montenegro, 2016.

Monografi

Institucionet politike në shqipëri 1920-1924, Tiranë: 2021, Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë (në proces botimi).

Botime me bashkautorë

Historia e shqiptarëve gjatë shek XX, vëll II, Tiranë: Botimet Albanologjike 2019.

Akte të parlamentit shqiptar 1920-1924, Tiranë: 2019, Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave.

Botime në revista brenda vendit

“Kriza institucionale dhe karakteri i qeverisë së Fan Nolit”. Studime Historike 2021 (1-2).

“Elita politike në Shqipëri në optikën e diplomatëve britanikë (1920-1924)”. Aktet e Konferencës “Rrugëtimi i shtetit të pavarur shqiptar nga krijimi drejt integrimit evropian”.

“Marrëdhëniet mes “Komitetit të Kosovës” dhe qeverive shqiptare gjatë viteve 1921-1924”. Aktet e Konferencës “Komiteti ‘Mbrojtja Kombëtare e Kosovës’ dhe koha e tij”.

“Institucionet e shtetit shqiptar në optikën e përfaqësuesve britanikë dhe italianë në shqipëri (1920-1924)”. Aktet e Konferencës “Shqiptarët dhe ndërkombëtarët në vitet 1912-1926”.

“Zgjedhjet e para politike në Shqipëri (prill 1921)”. Studime Historike 2020 (3-4).

“Albanian state and it’s constitutional institutions during the years 1920-1924”. Albanian Studies No. 2 (2019).

“Institucionet kushtetuese të shtetit shqiptar në vitet 1920-1924”. Studime Historike 2018 (1-2).

“Ndikimi italian në krizat politike të viteve 1920-1924”. Studime Historike 2018 (3-4).

“Profili dhe veprimtaria e Ahmet Zogut në vitet 1920-1924, në optikën e diplomatëve anglezë”. Studime Historike 2017 (1-2).

“Qeveria e Fan Nolit nën optikën e diplomacisë britanike”. Studime Historike 2017 (3-4).

“Aktiviteti politik i opozitës dhe opozitarizmi në Shqipëri në vitet 1921-1924”. Studime Historike 2015 (1-2).

“Aspekte të veprimtarisë së institucioneve politike në Shqipëri gjatë vitit 1922”. Studime Historike 2014 (1-2).

“Situata politike në Shqipëri pas krizës së rëndë të vitit 1921 dhe kryengritjes së marsit 1922”. Studime Historike 2014 (3-4).

“Fillimet e demokracisë institucionale në Shqipëri në vitet 1920-1921”. Studime Historike 2013 (3-4).

Botime në revista jashtë vendit

“Institucioni i Këshillit të Naltë (Regjenca) në Shqipëri në vitet 1920-1924”. Kosova, Nr. 44, Prishtinë 2019.

“Aspekte të veprimtarisë së Parlamentit të parë të zgjedhur në Shqipëri (1921-1923)”. Kosova, Nr. 39, Prishtinë 2015.

“The opposition and opposition activity in Albania during 1920-1924”. Anglisticum Journal (IJLLIS), Volume: 3 | Issue: 5 | Research paper , May 2014, e-ISSN: 1857-1878, p-ISSN: 1857-8179.

Monografi

Tregtia adriatike e Shkodrës me Republikën e Venecies në shekujt XVII – XVIII, Tiranë, Instituti i Historisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, 2018, botuar me rastin e 550 vjetorit të vdekjes të Gjergj Kastriotit Skënderbeut, 458 f.

Sekuestrimi i pronës dhe i arit (1944-1955), Tiranë, 2012, 397 f.

Botime në revista brenda vendit

“Marrëdhëniet tregtare të Shqipërisë me Venecien me anë të portit të Durrësit në kapërcyell ndërmjet fundit të shek. XVII dhe fillimit të shek. XVIII” në proces botimi në revistën Studime historike, 1-2 / 2021, Tiranë, Instituti i Historisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, 2021

“Roli i konsullatës veneciane të Durrësit në mbrojtje të interesave ekonomike të Venecies në fillim të shek. XVIII“, në Studime Historike, 1-2 / 2020, Tiranë, Instituti i Historisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, 2020, f. 87-106

“The role of the Venetian consulate of Durazzo in the protection of the economic interests of Venice at the beginning of the XVIIIth Century”, në Albanian Studies, vol. 2, nr. 2, year III (VI), Tirana, Academy of Albanian Studies, December, 2020, f. 81-100

“Roli i komunitetit shqiptar të Venecies në shkëmbimet tregtare ndërmjet Shkodrës dhe Venecies”, në Hylli i Dritës, Shkodër, 2, 2017, v. 37, f. 144-154.

“Tregtia e Durrësit dhe e Raguzës me Venedikun pas shpërthimit të luftës së parë të Moresë 1684-1699”, në Studime Albanologjike, (1-2), 2015, viti LXIX (LII), Tiranë, 2015, f. 51-67.

“Famous Albanians in Venice: Karl Ghega, Architect of Austro-Hungarian Empire”, Studia Albanica, Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, XLII Année, 1-2, Tirana, 2009, f. 155-164.

Botime në revista jashtë vendit

“Il ruolo dei Bushati nel commercio del Pascialato di Scutari (Albania) con la Repubblica di Venezia nella seconda metà del Settecento (1757-1797)” në revistën Società Dalmata di Storia Patria, Atti e Memorie, 3 Serie, nr. 11, febbraio 2021, f. 21-49.

“The trade relations between the Sanjak of Scutari (Shkodra) and the Republic of Venice in the First Half of the XVIIIth Century” në Anglisticum, a multi-disciplinary research journal, vol. 5, number 9, September 2016 me Impact Factor, f. 61-8.

“Relazioni di missionari cattolici sull’origine albanese del Papa Clemente XI Albani – Relacione të misionarëve katolikë mbi origjinën shqiptare të Papë Clementit XI Albani”, në Notiziario dell’associazione nobiliare regionale veneta, 4, 2012, f. 109-118, pjesa 2.

Bashkëpunim për katalogun e ekspozitës Venezia che Spera (1859-1866) pranë Muzeut Korrer të Venecies në seksionin “Venezia e l’Austria” me komentin për portretin e Karl Gegës nga Josef Weidner, Venezia, Marsilio, 2011.

“Shqiptarët në Sytë e Venecianëve në shek. XVI – XVIII”, konferencë ndërkombëtare e mbajtur në Kosovë më 17 qershor 2016: “Këndvështrime të huaja për Shqipërinë”, në “Gjurmime Albanologjike”, dhjetor 2016, f. 59-72.

“Le origini albanesi di un Papa: Clemente XI Albani – Origjina shqiptare e një Pape: Klementi XI Albani”, në revistën shkencore historike, në Notiziario dell’Associazione Nobiliare Regionale Veneta Nuova Serie, anno II, nr. 2, 2010, drejtuar nga Prof. Marino Zorzi, f. 133-144, pjesa 1.

“Trade relations between Venice and the Albanian coast during the XIV and XV Century”- “Lidhjet tregtare ndërmjet Venecies dhe Shqipërisë në shek. 14-15, në IXth International Congress of South-East European Studies, Akademia e Shkencave të Tiranës, në Aktet e Kongresit, f. 141.

Kosova: Rruga e natyrshme drejt pavarësisë. Zhvillimet politike në vitet 1989-1999, Albagen, Shkodër, 1999

Nga Ballkani në Mesdhe: Shqiptarët prej mesjetës në agimin e kohës  së re, Botimet Albanologjike, f. 472, Tiranë, 2019

Monografi

Tharja e Kënetës së Maliqit dhe ndërtimi i regjimit komunist në Shqipëri (Tiranë: Onufri, 2021). Recenzentë, Dr. Konrad Clewing dhe Daniel Perez, Ph.D.

Kisha Ortodokse nën komunizëm: KOASh-i dhe regjimi diktatorial shqiptar, 1945-1967 (Tirana: UET Press, 2017). Recenzentë, Prof. Asoc. Bashkim Gjergji dhe Dr. Sofokli Meksi.

Një vështrim historik mbi zhvillimin e filantropisë në Shqipëri (Tirana: FIW, 2011). Redaktor shkencor Prof. Arben Puto. Recenzentë, Prof. Dr. Romeo Gurakuqi dhe Prof. Asoc. Ermal Baze.

Artikuj në botime kolektive brenda vendit

“Garda Shqiptare e Republikës në vitet 1945-1990”, 80 years of the National Guard/80 vjet Gardë Kombëtare, 2008.

Artikuj në botime kolektive jashtë vendit

“La Cortina di ferro sull’Adriatico vista dall’altro lato dell’Atlantico. L’Italia a l’Albania sotto la lente di Washington (1945-1961)”, in Una pace necessaria: I rapport italiano- albanesi nella prima fase della Guerra fredda, a cura di Paolo Rago (Bari-Roma: Laterza, 2017), 63-94.

Botime në revista brenda vendit

“Shteti shqiptar dhe Arbëreshët e Italisë, 1920-1939: një diskutim paraprak”, Continuum: revistë e studimeve arbëreshe, 1 (2020-2021): 25-32.

“Kushtëzimi i një zgjedhjeje: udhëheqësi dhe nacionalizmi në Shqipërinë politike”, Politikja, 2 (2011): 159-181.

“Lidhja Shqiptare e Prizrenit dhe Çështja Shqiptare në vitet 1878–1881 sipas dokumenteve amerikane”, Studime Historike, 3-4 (2009):  7-26.

Botime në revista jashtë vendit

“From Missionaries of Socialism to Spies of Imperialism: The Shifting Position of Soviet Women in Communist Albania”, Histories 1, 4 (2021): 256-266.  

“Exploiting and Conserving: Forests, Nation, and Strategies of Development in 20th Century Albania”, Economic and Eco-history: Scientific Research Journal for Economic and Environmental History, 14, (2018): 145-167.

“Prokleta Godina”, Sarajvske sveske/Sarajevo Notebook, 43-44 (2014): 319-334.

“Lindje-perëndim vs. socializëm-imperializëm: ideologjia dhe realpolitika në ligjërimin e regjimit komunist shqiptar në vitet 1961-1971”, Studime Albanologjike XIII, (2014): 309- 334.

“Nga Xhentile te Gramshi? Bashkëpunimi i ish–ushtarakëve italian me komunistët shqiptarë, shtator 1943 – nëntor 1944”, Studime Albanologjike XII, 3 (2012): 149-165.

“Rejmond Puanakare dhe çështja shqiptare në vitet 1912–1914”, Kosova, 35/36 (2011/2012): 217-248.

“Ndërmjet besimit dhe nacionalizmit: misionarët protestant amerikanë në Shqipëri gjatë gjysmës së parë të shekullit XX”, Studime Albanologjike XI, 1 (2011): 23-46.

Bashkëautor me Valentina Dukën, “Histroiografia postkomuniste shqiptare”, The II International Seminar of Albanology, (Tetovë, Maqedonia e Veriut: Universiteti Shtetëror i Tetovës, 2009), 556-561.

“Kontributi i Histroisë Gojore në ndriçimin e çështjes së mbrojtjes së hebrejve prej shqiptarëve gjatë Holokaustit”, Studime Universitare, 24 (2009) 49-58.

“Eduard Grej, politika e jashtme britanike dhe Çështja Shqiptare”, Studime Albanologjike XIV, 1 (2009): 93-120.

“Kontributi i Historisë Gojore mbi zbardhjen e arsyeve që shtynë shqiptarët të mbronin hebrejtë gjatë Holokaustit”, Studime Albanologjike XIII, 1 (2008): 123-147.

Lufta e fshatarësisë për tokën, 1925-1939, (me bashkautor Rinush Idrizin), f. 436, Tiranë, 1985

Politika tatimore e shtetit shqiptar (1925-1939), botim i Akademisë së Shkencave, f. 168, Tiranë, 1999

Federata Panshqiptare “Vatra” (1912-1920), Globus, R., f. 295, Tiranë, 2001

Tensioni greko-shqiptar (1939-1949), f. 638, Tiranë, 2002

Greek-Albanian Tension (1939-1949), f. 563, Tiranë, 2006

Shqipëria dhe Greqia, Paqja e vështirë (1949-1990), Shtëpia Botuese “Koçi”, f. 414, Tiranë, 2004

Albania and Greece (1949-1990). The Elusive Peace, f. 336, Tiranë, 2007

Tragjedia çame, f. 209, Tiranë, 2007

Lidhja shqiptare e Prizrenit në dokumentet austro-hungareze, vëll. I, (Beqir Meta, Ferit Duka, Marenglen Verli), Prishtinë, 2008

“Monarkia Shqiptare 1928-1939”, Redaktimi dhe përgatitja për botim Beqir Meta, Tiranë: 2008

The Cham Tragedy, f. 218, Tirana, 2009

Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912), Vëll. III, (B.Meta, Hamit Kaba),   Tiranë, 2012

Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1912, Vëll. V, (Beqir Meta, Muharrem Dezhgiu, Fatmira Musaj), Tiranë, 2012

Minoritetet dhe ndërtimi kombëtar në Shqipëri (1912-1924), Instituti i Historisë, f. 716, Tiranë: 2013

“100 vjet Pavarësi”, Vëll. I, II, (shqip, anglisht). Redaktimi dhe përgatitja për botim nga Beqir Meta, Tiranë, 2015

Historia e Shqipërisë dhe shqiptarëve gjatë shek. XX, V. I, Tiranë, 2016

Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, Vëllimi I, (Drejtues dhe redaktor shkencor i këtij vëllimi), Tiranë 2017

Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet austro-hungareze (dhjetor 1879 – qershor 1880), Vëllimi III, (Redaktor shkencor dhe përgatitës për botim), Prishtinë,  2018

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1945-1968) (Vëllimi I). Përgatitën për botim Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello, 395 fq, Tiranë, 2018

Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, Vëllimi II, (Drejtues dhe redaktor shkencor i këtij vëllimi), 684 fq, Tiranë, 2018

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1969-1973) (Vëllimi II). Përgatitën për botim Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello, 532 fq, Tiranë, 2019

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1974-1976) (Vëllimi III). Përgatitën për botim Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello, 678 fq, Tiranë, 2020

Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, Vëllimi III, (Drejtues dhe redaktor shkencor i këtij vëllimi), 800 fq, Tiranë, 2020.

Jüdisch-christliche Traditionen und ihre Spuren im Koran. Mit Besonderer Berücksichtigung des syrisch-aramäischen Christentums. Saarbrücken: VDM (Verlag Dr. Müller): 2010.

Maksimilian Lamberc, Periudha hipotetike në gjuhën shqipe”. Perktheu Veniam Dashi. Pergaditen per botim Tefë Topalli, Edmond Malaj, (Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”. ) Tiranë: Botart 2011.

Maksimilian Lamberc,“Midis Drinit dhe Vjosës”, Përktheu në shqip Sokol Mici, Përgaditen per botim Tefë Topalli, Edmond Malaj, . Tiranë: Botart 2011.

Hebrenjtë në trojet shqiptare. Me një përqendrim në historinë dhe kulturën hebraike, Tiranë: 2012.

Franc Nopça: Pikëpamje fetare, doket dhe zakonet e Malcisë së Madhe. Me disa veçanti nga krahina e Zadrimës dhe nga Shkodra. E përkthyer nga  Dr. Mihal Zallari. Përgatitja për Botim dhe redaktimi nga Akad. prof. dr. Marenglen Verli dhe Dr. Edmond Malaj. Botuar në: Tiranë: Eneas 2012.

Franc Nopça: Fiset e Malësisë së Shqipërisë Verirore dhe e drejta zakonore e tyre. E përkthyer nga  Dr. Mihal Zallari. Përgatitja për Botim dhe redaktimi nga Akad. prof. dr. Marenglen Verli, Dr. Edmond Malaj. Botuar në: Tiranë: Eneas, 2012.

Korrektim përkthimesh nga gjermanishtja për vëllimet dokumentare “Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912)”, Vëllimet I, II, III, IV, V, VI, VII, Botime të Institutit të Historisë pranë QSA, Tiranë, 2012-2014.

Konsultues për terminologji, fjali dhe shprehje latine në përkthimin në gjuhën angleze të veprës “Marin Barleti, Rrethimi i Shkodrës”, Titulli në anglisht: Marin Barleti, The Siege of Shkodra. Albania’s courageous stand against otoman conquest, 1478. Translated and edited by David Hosaflook. Tiranë: Onufri, 2012.

Milan fon Shuflaj “Situata të Kishës në Shqipërinë paraturke” (origjinal: Kirchenzustände im vortürkischen Albanien). Përktheu nga origjinali gjermanisht dhe përgatiti per botim Edmond Malaj. Shkodër: Botime Françeskane 2013.

Historia dhe fizionomia e një qyteti mesjetar shqiptar. Drishti, Tiranë: 2016.

Markus Peters, Shtëpia botuese më e vjetër e Shqipërisë dhe kontributi i saj për Lëvizjen Kombëtare, arsimimin dhe kulturën. “Tipografia e Zojës së Papërlyeme” në Shkodër (1870-1945). Përktheu nga origjinali në gjermanisht Edmond Malaj, Tiranë: Qendra Botuese e Jezuitëve, 2016.

Konstatin Jireçek, Nga Shkodra gjer në Vlorë nëpër Shqipërinë Mesjetare. Përkthyer nga Origjinali gjermanisht dhe përgatitur për botim nga Edmond Malaj. Tiranë: ASA, 2017.

Dokumente për Historinë e Shqipërisë të shekullit XV,  Vëllimi III (1411-1415). Transkriptuan dhe përkthyen: Injac Zamputi, Përparime Huta. Redaktoi dhe përgatiti për botim: Edmond Malaj. Tiranë: Instituti i Historisë (ASA), 2018.

Dokumente për Historinë e Shqipërisë të shekullit XV Vëllimi II (1405-1410). Pjesa e parë. Transkriptuan dhe përkthyen: Injac Zamputi, Pranvera Bogdani. Redaktoi dhe përgatiti për botim: Edmond Malaj.  Tiranë: Instituti i Historisë (ASA), 2019.

Dokumente për Historinë e Shqipërisë të shekullit XV Vëllimi II (1405-1410). Pjesa e dytë. Transkriptuan dhe përkthyen: Injac Zamputi, Pranvera Bogdani. Redaktoi dhe përgatiti për botim: Edmond Malaj. Tiranë: Instituti i Historisë (ASA), 2019.

Monografi

Dialogu Ndërfetar; Një qasje teoriko-praktike dhe realiteti shqiptar, Tiranë, (West Print), 2015, fq. 208.

Vëllime dokumentare

Defteri i hollësishëm për zonat e Dibrës i vitit 1467, përkthyer nga Vexhi Buharaja, përgatitur për botim nga Eduart Caka, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2019.

Defteri i regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, paraqitja, hyrja, transliterimi, përkthimi dhe komentet nga Selami Pulaha, parathënia dhe përgatitja e ribotimit nga Eduart Caka, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 2018.

Defteri i regjistrimit të Përmetit dhe Korçës i vitit 1431, përkthyer nga Vexhi Buharaja, përgatitur për botim nga Eduart Caka, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë 2018.

Regjistri i Sanxhakut të Arvanidit i Vitit 1431, botuar nga Halil Inalcik, përkthyer nga Mykerem Janina, përgatitur për botim në gjuhën shqipe nga Eduart Caka, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë 2017.

Artikuj në revista brenda vendit

“Roli i institucionit të vakëfit në zhvillimin e qytetit shqiptar gjatë periudhës osmane”, Univers, nr. 22, Tiranë 2021.

“Shënime mbi fortifikimet e Durrësit në periudhën osmane”, Studime Historike, nr. 3-4, Tiranë 2020, f. 61-116.

“Tipologji të një qyteti bregdetar: Durrësi gjatë dy shekujve të parë të sundimit osman”, Studime Historike, nr. 1-2, Tiranë 2020.

“Halil Inalcik dhe kontributi i tij në historiografinë shqiptare”, Ura, nr. 16, Tiranë 2020, f. 14-30.

“Prania e elementit shqiptar në fushatën osmane të Maltës të vitit 1565”, Studime Historike, nr. 1-2, Tiranë 2019, f. 35-54.

“Evlija Çelebiu, Sejahatnameja dhe Shqiptarët e Stambollit”, Ura, nr. 14, Tiranë 2019, f. 77-91.

“Skënderbeu në historiografinë turke”, në Studime Muzeologjike, nr. 8, Tiranë 2018, f. 95-102.

Regjistri kadastral i Përmetit dhe Korçës si burim të dhënash mbi gjendjen e Shqipërisë Juglindore në gjysmën e parë të shek. XV”, në Studime Historike, nr. 1-2, Tiranë 2018.

“Të dhëna mbi disa vakëfe kryesore të qytetit të Korçës gjatë periudhës osmane (Shek. XVI-XIX)”, Studime Historike, nr: 1-2, Tiranë 2017.

“Vakëfet dhe Funksioni i Tyre në Qytetin e Elbasanit Gjatë Shekullit XVII”,  Studime Historike, nr: 1-2, Tiranë 2016, f. 99-114.

“Shkencëtari i Madh Mysliman i Shekullit XI: el-Biruni”, Univers, nr: 17, Tiranë 2016, f. 209-222.

“Disa të Dhëna mbi të Drejtat e Gruas në Shqipëri Gjatë Shekujve XVII-XVIII”, Studime Historike, nr: 1-2, Tiranë 2015, f. 69-87.

“Disa Vakfije të Sherijeve të Beratit të Gjysmës së Parë të Shek. XVIII”, Studime Historike, nr: 3-4, Tiranë 2014, f. 45-58.

“Një Shqiptar në Shërbim të Njerëzimit: Mehmet Akif Ersoj”, Zani i Naltë, nr: 4, Tiranë 2013, f. 88-98.

Artikuj në revista jashtë vendit

“Religious Co-existence and Interreligious Dialogue Activities in Albania”, Journal of Balkan Studies, no. 13, vol. I, Bursa 2016.

“Osmanlı Millet Sisteminde Arnavutların Konumu (XVII-XIX Asırları)”, Balkan Araştırmaları Dergisi, nr: 11, vol. 2, Bursa 2015, f. 31-48.

Botime në revista brenda vendit

Marrëdhënia juridike e komuniteteve fetare me shtetin Shqiptar-Statutet 1949-1950. Revista “Studime Historike” nr 1-2, 2021.

Kleri shqiptar, “Armiku i Popullit” formë e mprehtë e disidencës komuniste. Në kuadër të botimeve të bëra nga Autoriteti për informimin mbi Dosjet e ish Sigurimit të Shtetit, Instituti i Integrimit të ish të Përndjekurve.

Një histori e shkurtër e komuniteteve fetare në Shqipëri. Botuar në revistën AKADEMIA – revistë për kulturë, gjuhë, media. Nr. 1, 2019.

Botime në revista jashtë vendit

Shteti komunist dhe institucionet fetare në Shqipëri 1944-1949. Botuar në revistën KOSOVA, nr. 43, organ i Institutit të Historisë – Prishtinë, Prishtinë 2018.

The creation of the Albanian state and its relationship with the religious communities: the sancioning of religious plurality as a condition of national unit, Academic journal of interdisciplinary studies, vol. 6. No. 3, November 2017.

Legal redefinition of the community status of muslims during the monarch period. Botuar në revistën Anglisticum Journal (IJLLIS), Volume: 6, Issue: 11.

Monografi

Shqipёria dhe Kina; Marrёdhёnie e ngushtё nё sfondin e Luftёs sё Ftohtё; Dokumente 1956-1978; Akademia e Studimeve Albanologjike, 2020; ISBN: 978-9928-289-56-8

Marrёdhёniet shqiptaro-kineze nё Luftёn e Ftohtё, 1956-1978; MIRGEERALB, 2016; ISBN: 978-9928-07-461-4

Politika, marrëdhëniet ndërkombëtare & diplomacia në fillimet e shekullit XX (1900-1914) Vol. II. Albanian University Press 2010; ISBN:978-99956-19-54-1

Politika, marrëdhëniet ndërkombëtare & diplomacia në shekujt e historisë (1600-1899) Vol. I (GEER 2008); Botimi II: UFO University Press 2010; ISBN:978-99956-19-51-0

Lufta për paqen në ish Jugosllavi 1987 – 1999 (GEER 2008); Botimi II: UFO University Press 2009; ISBN:978-99956-19-40-4

L’ex Yougoslavie entre la violence et la paix (GEER 2007); ISBN:978-99943-38-70-2

Pushteti & Lidërshipi (GEER 2007) – Botimi II: UFO University Press 2009); ISBN:978-99956-19-41-1

Marrëdhëniet ndërkombëtare në vorbullën e diplomacisë (GEER 2006); Botimi II: UFO University Press 2009 ISBN:99943-38-39-0

Studime, Artikuj, Ese – Studies, Articles, Essays (Shqip-Anglisht) (GEER 2006); ISBN:99943-38-01-3

Botime në revista brenda vendit

“The two China” theory in the Cold War era and the stand of Albania towards this matter”, nё Albanian Studies, nr. 1/2021, Tiranё: Akademia e Studimeve Albanologjike: 2021; 2020; ISNN: 2617-6424.

“Albanian diplomacy serving China’s strategy for international recognition in the Cold War era (1958-1975)”, nё Albanian Studies, nr. 1/2020, Tiranё: Akademia e Studimeve Albanologjike: 2020; ISNN: 2617-6424.

“Varësia e mbijetesёs ekonomike tё Shqipёrisё nga ndihmat dhe kreditё e kampit socialist dhe tё Republikёs Popullore tё Kinёs 1956-1962”, artikull botuar nё revistёn Studime historike 1/2 2020, Tiranё: Akademia e Studimeve Albanologjike/Instituti i Historisё, 2020; ISNN: 0563-5799.

“Dorёheqja e detyruar e Enver Hoxhёs si kryeministёr i RPSH-sё dhe kredia e parë kineze akorduar Shqipërisë, 1954”, artikull botuar nё revistёn Studime historike 3/4 2020, Tiranё: Akademia e Studimeve Albanologjike/Instituti i Historisё, 2020; ISNN: 0563-5799.

“The “China Revolution” of the “Three Worlds Theory” and the crack with Albania”, artikull i botuar nё revistёn “Albanian Studies”, nr. 2/2019, Tiranё: Akademia e Studimeve Albanologjike: 2020; ISNN: 2617-6424

“Problematika shqiptaro-kineze në informacionet e diplomatëve shqiptarë, 1971-1977”, artikull botuar nё revistёn Studime historike 1/2 2019, Tiranё: Akademia e Studimeve Albanologjike/Instituti i Historisё, 2019; ISNN: 0563-5799

“Evropa perёndimore apo Kina? Njё vlerёsim nё terma interesi ekonomik: pёrse u shpёtua Evropa perёndimore nga komunizmi dhe u braktis Kina e nacionalistёve tё Ҫan Kai Shisё tek komunisёt e Mao Ce Dunit nga Xhorxh Marshall nё fillimet e Luftёs sё Ftohtё, 1945-1949”, nё Konferenca e dytё e Muzeut tё Bankёs sё Shqipёrisё “Roli i parasё gjatё luftёrave”, 20 September 2018, Tiranё: Banka e Shqipёrisё, 2019; ISBN: 978-9928-262-28-8

“The impact of the Chinese Cultural Revolution on Albania”, artikull i botuar nё revistёn “Albanian Studies”, nr. 1/2019, Tiranё: Akademia e Studimeve Albanologjike: 2019; ISNN: 2617-6424

“Kreditё dhe ndihmat kineze pёr Shqipёrinё 1956-1975”, artikull botuar nё revistёn Studime historike 3/4 2018, Tiranё: Akademia e Studimeve Albanologjike/Instituti i Historisё, 2019; ISNN: 0563-5799

“Kredia e fundit kineze pёr Shqipёrinё (1974-1975) – prelud i prishjes sё marrёdhёnieve mes dy vendeve”, artikull botuar nё revistёn Studime historike 1/2 2018, Tiranё: Akademia e Studimeve Albanologjike/Instituti i Historisё, 2018; ISNN: 0563-5799

“Marrёdhёnia e ngushtё Shqipёri-Kinё gjatё Luftёs sё Ftohtё dhe “Teoria e Tri Botёve”, artikull botuar nё revistёn Studime historike 3/4 2017, Tiranё: Instituti i Historisё, 2018; ISNN: 0563-5799

“Vizita sekrete e Kisingerit nё Kinё dhe reagimi i Enver Hoxhёs i 6 gushtit 1971” – kumtesё e mbajtur nё Konferencёn Shkencore “Kёrkime tё reja pёr historinё e shqiptarёve”, organizuar nga Shkolla Doktorale e Institutit tё Historisё, Qendra e Studimeve Albanologjike mё 15 dhjetor 2015, botuar nё Tiranё: Kristalina-KH, 2017; ISBN: 978-9928-141-57-6

“Psikologjia e vetëpёrmbajtjes në politikë”, artikull i botuar në revistën shkencore “OPTIME”, Albanian University Press, qershor 2013; ISSN: 2220-461X

Struktura e problemit në Aleancën e Atlantikut të Veriut, artikull i botuar në revistën “Global Challenge” organ i Akademisë Diplomatike Shqiptare, Nëntor 2012; ISSN 2227-8540

Jehona e Rezolutës Shqiptare për pranimin e Kinës në OKB (1971) Referat i prezantuar në Konferencën Shkencore në kuadër të 100 vjetorit të Shtetit Shqiptar organizuar nga Albanian University 22 nëntor 2012; Botuar nё revistёn “OPTIME” organ shkencor i Albanian University; 2013, ISSN: 2220-461X

Politika e jashtme dhe e mbrojtjes e Bashkimit Evropian (Referat i prezantuar në Konferencën Shkencore “Terrorizmi: Sfida e Papërfunduar e Civilizimit”, botuar nga Albanian University Press, Tiranë 2012; ISBN: 978-9928-127-19-8

Sfida e epokës atomike (Artikull-Botuar në Revistën “OPTIME” UFO Press (Albanian University), mars 2012); ISSN: 2220-461X

Klemens fon Meternik dhe rebelimi grek i vitit 1820 (Artikull-Botuar në Revistën “OPTIME” UFO Press, korrik 2011); ISSN: 2220-461X

Koncepte të sigurisë me aleatë (Referati prezantuar në Konferencën Shkencore “Shqipëria në kuadrin e sfidave globale të sigurisë” – Tiranë 2011); U.F.O PRESS: ISBN: 978-99956-19-96-1

State challenges towards migration and globalization (Paper presented in the VI International Conference of Sociology “Education in turbulent times – The Albanian case in European and global context”, Tirana, 21-22 November 2011; ISBN: 978-9928-4000-2-4.

Fuqia e historisë (Artikull-Botuar në Revistën “OPTIME” UFO Press 2010); ISSN: 222-461X

Botime në revista jashtë vendit

“The self-isolation of Albania-prelude of the communist’s regime end, 1978-1985”, nё konferencёn shkencore ndёrkombёtare “Annus mirabilis 1989”, 12-13 nёntor 2019, Bratislavё-Sllovaki;

“Albania and China; a past and present relation in the framework of Belt and Road Initiative”, in the International Scientific Conference “How Albania Perceives the Belt and Road Initiative and China-CEEC Cooperation”, Organized by China-CEE Institute, Budapest-Hungary. Budapest: China-CEE Institute, 11 November 2020, Nr. 40. ISSN: 2560-1628.

“Pohimi nga Byroja Politike e PPSH tё dhunёs ndaj të burgosurve dhe internuarve nga organet e Sigurimit të Shtetit deri nё vitin 1953”, kumtesё e mbajtur nё konferencёn shkencore ndёrkombёtare “Të mohuar nga regjimi: Burgjet, sistemi i internim-dёbimeve dhe puna e detyruar nё Shqipёri, 1945-1990”, 30-31 tetor 2018, Tiranё; AIDSSH, 2019. ISBN: 978-9928-4553-9-3.

“Mbёshtetja e Republikёs Popullore të Shqipёrisё dhёnё Republikёs Popullore të Kinёs nё hedhjen poshtё të teorisё sё ‘dy Kinave’ nё epokёn e Luftёs sё Ftohtё” – kumtesё e mbajtur nё konferencёn ndёrkombёtare “Albanian-Chinese relations: Tradition, situation and future” me rastin e 70 vjetorit të marrёdhёnieve Shqipёri-Kinё, Vlorё, 12 tetor 2019; Ҫertifikatё pjesёmarrjeje dhe kumtesa nё proces botimi. Abstracts book; ISBN: 978-9928-4521-8-4.

“Western Europe or China? An economic interest assessment why was Western Europe saved from communism by George Marshall at the beginning of the Cold War, whereas Chiang Kai-shek’s nationalists were abandoned and left in the hands of Mao Zedong’s communists? 1945-1949”, in Second Conference of the Museum of the Bank of Albania “The role of money in wartime”, 20 September 2018, Tiranё: Banka e Shqipёrisё, 2019; ISBN: 978-9928-262-28-8.

“China since the reform and opening of 1978 to the “Belt and Road’ initiative”, a Collection/Anthology of Research Papers of Visiting Program of Young Sinologists September, 10-30 2017, published in Beijing-People’s Republic of China, July 2018, ISBN: 978-7-5203-2823-4.

“China’s One Belt and One Road Initiative: The response to Western globalization?” – artikull i botuar nё Iliria International Review, Felix – Verlag, Holzkirchen-Germany dhe Prishtinё-Kosovё, korrik, 2018; p-ISSN: 2192-7081; e-ISSN: 2365-8592.

“Britain’s and Europe challenges during and after the Brexit vote “, artikull i botuar nё Iliria International Review, Prishtinё-Kosovё, dhjetor 2017; p-ISSN: 2192-7081; e-ISSN: 2365-8592.

“Globalization challenges in a globalized world” artikull i botuar nё Iliria International Review, Prishtinё-Kosovё, dhjetor 2016; p-ISSN: 2192-7081; e-ISSN: 2365-8592

“The fall of the Albanian-Chinese Relations 1971-1978” artikull i botuar nё Iliria International Review, Prishtinё-Kosovё, 10 qershor 2016; p-ISSN: 2192-7081; e-ISSN: 2365-859.

“Albania and Kosova in the circle of immigration mobility in the XX century”, artikull i botuar nё Iliria International Review, Prishtinё-Kosovё, 22 dhjetor 2015; p-ISSN: 2192-7081; e-ISSN: 2365-8592.

Family Challenge Towards Immigration and Globalization – The Case of Albania; kumtesё e paraqitur dhe e botuar nё Konferencёn Ndёrkombёtare, “International Family Policies” 29-30 nёntor 2014, Stamboll, Turqi, ISBN: 978-1-939592-10-1.

“Geo-regional security and transformation after the Balkan’s wars and Kosova independence”, artikull i botuar nё Iliria International Review dhe Felix – Verlag, Holzkirchen-Germany – Prishtinё-Kosovё, qershor 2014, p-ISSN: 2192-7081; e-ISSN: 2365-8592.

Botim prestigjioz që i bën nder shkencës shqiptare dhe të vërtetës – (Reçencë e librit “Lufta speciale e shërbimeve sekrete serbe kundër Kosovës pas shpalljes së pavarësisë”- Autori Faton Mehmetaj, Prishtinë 2012; ISBN: 978-9951-625-00-5

Dallimet mes revolucionit dhe ekuilibrit të forcës (Paper presented in the International Scientific Conference “Maqedonia në sfidat globale të sigurisë”, Tetovo, 5 April 2012; ISBN: 978-9951-625-03-6.

Struktura e problemit në Aleancën e Atlantikut të Veriut (Paper presented in the International Scientific Conference “Kosova në sfidat globale të sigurisë”, Prishtina 24 shkurt 2012; ISBN: 978-9951-625-02-9.

Kosova dhe pёrgatitja e kapaciteteve diplomatike (Referat i prezantuar nё konferencёn shkencore “Negociatat pёr çёshtjet teknike dhe statusi final i Kosovёs”- Universiteti Mbretёror Iliria- Prishtinё, Kosovё, 2006) ISBN:978-9951-459-32-7

Monografi dhe përmbledhje studimesh

Nga Lufta në Paqe, Shqipëria dhe SHBA 1939-1946, Akademia e Studimeve Albanologjike-Instituti  Historisë, Tiranë: Kristalina K-H, 2020.

Shqipëria dhe të Mëdhenjtë: Nga Lufta e Dytë Botërore në Luftën e Ftohtë, Tiranë: KLEAN, 2015.

Shqipëria në Rrjedhën e Luftës së Ftohtë, studime dhe dokumente, Tiranë: BOTIMPEX, 2007. Botim i dytë, 2017.   

UNRRA NË SHQIPËRI (1944-1947), Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë: SHKENCA, 2000.

Botime me bashkautorë

“Η αλβανοσοβιετική σύγκρουση στις πολιτικές θεωρήσεις”, Νίκος Mαραντζίδης, Ηλίας Σκουλίδας (επιμ.), ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ: πολιτικές, ιδεολογίες, νοοτροπίες Εκδοσης Aλεξανδρεια: 2021.

“Tajar Zavalani, Kosntandin Çekrezi”, E MAJTA, Mendimi Politik/Profile Biografike, Tiranë: Friedrich Erbert Stiftung, 2020.

“Komunizmi shqiptar: ngjashmëri dhe veçori me vendet e tjera komuniste të Evropës Lindore e Qendrore (1944-1948)”, Të mohuar nga Regjimi, Burgjet, sistemi i internim-dëbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri në 1945-1990, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, Tiranë: Fondacioni Konrad Adenauer, 2020.

“CSCE: Albania Outsider in European Political Life” (chapter 13), in: The CSCE and the End of the Cold War, Diplomacy, Scienties and Human Rights 1972-1990, Edited by Nicolas Badalassi and Sarah B. Snyder, New York: Oxford, Berghahn Books, 2019.

“Politika amerikane dhe ligjshmëria e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë”, në: Jasharajt dhe Lufta Çlirimtare, Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’ Prishtinë, Prishtinë: 2019.

“Kongresi i Përmetit në Arkivat e SHBA”, në: Prefektura e Gjirokastrës gjatë Luftës së Dytë Botërore (7 prill 1939-29 nëntor 1944), Gjirokastër: Triptik, nëntor 2019.

Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore, Arkivat Kombëtarë Britanikë, Prishtinë: 2018.

1981: Demonstratat e Kosovës në Arkivin Kombëtar të Londrës, Prishtinë: 2017.

“Politika e Jashtme e Shqipërisë përballë sfidave për ndryshim, 1985-1990”, në: Nga Komunizmi drejt demokracisë-tranzicioni shqiptar, Tiranë: 2017.

“Ripushtimi i Kosovës në vështrimin e britanikëve dhe amerikanëve”, në: Rezistenca e Kosovës dhe Drenicës kundër pushtimit serb, Instituti i Historisë ‘Ali Hadri’, Prishtinë: 2016.

“Noli për Shqipërinë gjatë Luftës së Dytë Botërore”, në: Fan Noli Kryeministër, Botimet M&B, Tiranë 2015.

“Projekte të Aleatëve të Mëdhenj mbi të ardhmen e Shqipërisë pas Luftës së Dytë Botërore”, në 100 vjet Pavarësi, Aktet e Konferencës Shkencore Ndërkombëtare, Vëllimi II, Tiranë: Qendra e Studimeve, & Instituti i Historisë, 2014.

“Studime britanike për kufijtë shqiptaro-jugosllavë gjatë Luftës së Dytë Botërore”, në: Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore (Përmbledhje Studimesh), Prishtinë: 2014.

“Konflikti shqiptaro-sovjetik (1960-1961) në optikën e fqinjëve të Shqipërisë”, në:  Shqipëria në marrëdhëniet ndërkombëtare, Instituti Shqiptar i Studimeve Ndërkombëtare, editor Albert Rakipi, Tiranë: 2013.

Shqipëria në Dokumentet Austro-Hungareze, Vëll. III, (1912),  Tiranë: Kristalina, 2012.

“Vatra: një zë shqiptar përtej Atlantikut”,  në: Roli i Mërgatës në shtetformim, Përmbledhje studimesh, Prishtinë, 2012.

“Shqiptarët në dokumentet austro-hungareze, qershor – korrik 1912, Përmbledhje punimesh shkencore, Ferizaj: 2012.

“VATRA dhe roli i saj për mbrojtjen e çështjes shqiptare”, Akademia Shqiptare e Arteve dhe e Shkencës, Tiranë: 2012.

Shqipëria dhe Kosova në Arkivat Ruse, 1946-1962, Prishtinë: Brezi 81, 2011. Botim i dytë, 2017.

“The Albanian-Soviet Conflict and its using by the West”, in: East Central Europe in the Cold War, 1945-1989, Polish Academy of Sciences and Institute of National Remembrance, Warsow: 2009.

“Qëndrimi  i fqinjëve të Shqipërisë ndaj konfliktit shqiptaro-sovjetik në vitet 1960-61”, në: Seminari i III Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë: 2009.

“Pavarësia e Shqipërisë dhe sfidat e shtetit shqiptar gjatë shek. XX”, Përmbledhje studimesh, Instituti i Historisë, Tiranë, 2007.

“Fundi i Misionit Amerikan në Shqipëri”, në: Demokracia amerikane dhe Shqipëria, Përmbledhje Studimesh, Universiteti i Tiranës, Tiranë: 2006.

Fjalori Enciklopedik  Shqiptar, botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, nr. 1, 2, 3, Tiranë, 2008, 2009.

Botime në revista brenda vendit

“Refuzimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të njohur qeveritë e dala nga Kongresi i Përmetit dhe Mbledhja e Beratit (maj-nëntor 1944), Studime Historike, 3-4, Tiranë: 2020.

“A political overview of the British Governments’ positions towards the Greek claims for Southern Albania”, Albanian Studies, Vol. I, Tiranë: 2020.

“Albanian Soviet Conflict in Greek Political Views, 1960-1961”, në: Albanian Studies, 3, No.3 (2019), Tiranë: December 2019.

“Politika Amerikane ndaj së ardhmes së Shqipërisë, 1941-1942”, në: Studime Historke, 1-2, Tiranë: 2019.

Policy of the West towards Albania during the Albanian-Soviet Crises”, në: Albanian Studies, 1, No 1 (2018), Tirana: June 2018.

“Deputetët opozitarë përballë ndërtimit të ‘shtetit të diktaturës së proletariatit” (me bashkautor), në: Studime Historike, 2017, (3-4), Tiranë: 2018.

“Përpjekje për afrim: Marrëdhëniet e Shqipërisë me SHBA dhe Britaninë e Madhe në vitet 70-80”, Studime Historike, 2016, (3-4), Tiranë: 2016.

“Kufijtë e Shqipërisë në projektet e Aleatëve të Mëdhenj gjatë Luftës së Dytë Botërore”, Studime Historike, nr. 3-4, 2014.

“Marrëveshje sekrete [hipotetike] ndërmjet përfaqësuesve të Lëvizjes Nacionalçlirimtare, Ibrahim Biçakut dhe komandantit gjerman në Shqipëri, tetor 1944, Studime Historike, nr. 3-4, 2014

“Studime britanike e amerikane për kufijtë veriorë të Shqipërisë gjatë Luftës së Dytë Botërore”, Studime Historike, nr. 3-4, Tiranë, 2013.

“Vatra’ dhe ‘Shqipëria e Lirë’ në dy periudha kthesash, 1941-1946”, Studime Historike, nr. 1-2, Tiranë, 2013.

“Vatra- një zë shqiptar përtej Atlantikut”, Academe, Akademia Shqiptare e Artit dhe e Shkencave, Vol. 1, No. 2, Vjeshtë 2012.

“Konferenca e Helsinkit: një shans i humbur për Shqipërinë”, Studime   Historike, nr. 1-2, Tiranë, 2012.

 “Politika e Perëndimit ndaj Shqipërisë gjatë krizës shqiptaro-sovjetike”,  Studime Historike, nr. 1-2, 2010, Tiranë, 2011.

“Konflikti shqiptaro-sovjetik në optikën e fqinjëve të Shqipërisë”, Studime Historike, nr. 3-4, Tiranë, 2010.

“Politika e SHBA ndaj Shqipërisë dhe reflektimi i saj në NATO”, Studime Historike, nr. 3-4, Tiranë, 2009.

“Qëndrimi amerikan ndaj Shqipërisë në vitet e rezistencës, 1943-1944”, Studime Historike, nr. 3-4, Tiranë, 2009.

“Konflikti shqiptaro-sovjetik dhe sovjeto-jugosllav në sytë e Perëndimit”, Studime Historike, nr. 1-2, Tiranë, 2008.

“Bektashinjtë shqiptarë në dokumentet e arkivave amerikane”, Studime Historike, nr. 1-2, Tiranë, 2007.

 “Mosmarrëveshje diplomatike shqiptaro-amerikane në vitet 1945-1946”, Pajtimi, nr. 25, Tiranë, 2006.

“Bektashinjtë shqiptarë në arkivat e SHBA”, Urtësia, revistë fetare – shoqërore –  artistike, botim i Komunitetit Bektashian Shqiptar, nr. 55, Tiranë, 2006.   

“Sfidat e nazizmit dhe rezistenca e popujve ballkanikë”, Studime Historike, nr. 1-2, Tiranë, 2005.

“Dështimi i përpjekjeve të qeverisë shqiptare për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike me SHBA”, Studime Historike, nr. 3-4, Tiranë, 2005.

“Dëmshpërblimet italiane të Luftës së Dytë Botërore për Shqipërinë (1945-1960)”, Studime Historike, 1-2, Tiranë, 2003.

“Dëmshpërblimet gjermane të Luftës së Dytë Botërore për Shqipërinë       (1945-1990)”, Studime Historike, 3-4, Tiranë, 2001.

“Elasticiteti i ndërsjellët-faktor i kapërcimit të mosmarrëveshjeve”, Pajtimi, 1, Tiranë, 2000.

“Les relations de I’U.N.R.R.A avec le gouvernement et l’administration albanais (1945-1947)”, Studia Albanica, XXXIII Annee, Tirana, 2000.

“Marrëdhëniet e Misionit të UNRRA-s me qeverinë dhe administratën shqiptare”, Studime Historike, nr. 3-4, Tiranë, 1999.

“Kujdesi i shtetit shqiptar për riatdhesimin e italianëve të LDB”, Mbrojtja, nr. 8, Tiranë, 1998.

“Riatdhesimi i robërve të luftës dhe personave të shpërngulur në vitet 1945-1947”, Studime Historike, nr. 1-4, Tiranë, 1996.

“Ndihmat e UNRRA-s për Shqipërinë (1945-1947)”, Studime Historike, 1-4, Tiranë, 1994.

“Tregtia e brendshme e Shqipërisë, 1944-1948”, Studime Historike, nr. 2, Tiranë, 1991.

Botime në revista jashtë vendit

“Problemi çam në kontekstin ballkanik, 1945-1946”, Zëri i Çamërisë, nr. 2, New York: janar 2015.

“Qëndrimi i politikës greke ndaj krizës shqiptaro-sovjetike”, Kosova, 39, Prishtinë: 2014.

“Konflikti shqiptaro-sovjetik në optikën e fqinjëve të Shqipërisë”, Kërkime Historike, nr. 3, Shkup, 2011.

“Marrëdhëniet shqiptaro-amerikane gjatë Luftës së Dytë Botërore, 1939-1944”, Kosova, nr. 31-32, Prishtinë, 2009.

Refleksione në politikën e jashtme të shtetit shqiptar pas vdekjes së Stalinit (1953-1961)”, Kosova, Instituti i Historisë, nr. 29-30, Prishtinë, 2008.

“Die erzëungene Entfernung der amerikanischen Sondermission aus Albanien 1946”, Sudost–Forschungen, Band 65/66.2006/2007, SUDOST-ISTITUT, MUNCHEN, 2008, pp. 352-369.

“Përfundimi pa sukses i Misionit të SHBA në Shqipëri më 1946”, Gjurmime Albanologjike, 36, Prishtinë, 2007.

“Pranimi i Republikës Popullore të Kinës në Kombet e Bashkuara (1971): Aksion i diplomacisë shqiptare apo ndërkombëtare?”, Kosova, 28, Prishtinë, 2006.

Bisedimet e Asamblesë Kushtetuese mbi Çështjen e Shёn Naumit dhe Vermoshit, Tiranё, 2006

Princ Widi, Memorandum pёr mbi Shqipnin, Tiranё, 2008

Fragmente kulturore nga qytetet shqiptare, Tiranë, 2010

Marrëdhëniet shqiptaro-turke 1912-1939, Tiranë, 2015

Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, vëll. I, bashkautor, Tiranë, 2018

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1945-1968) (Vëllimi I). Përgatitën për botim Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello, 395 fq, Tiranë, 2018.

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1969-1973) (Vëllimi II). Përgatitën për botim Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello, 532 fq, Tiranë, 2019.

Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, vëll. II, bashkautor, Tiranë, 2019.

Shqipëria, Kisha Katolike dhe Vatikani (nga fundi i shek. XIX – 1939), Tiranë, 2019.

Syrja dhe Eqrem bej Vlora, Vëll. I, II, III, bashkautor, Tiranë, 2019.

Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, vëll. III, bashkautor, Tiranë, 2020.

Indoktrinimi komunist përmes kulturës, letërsisë dhe artit – Dokumente historike (1974-1976) (Vëllimi III). Përgatitën për botim Beqir Meta, Afrim Krasniqi, Hasan Bello, 678 fq, Tiranë, 2020.

Dokumente për Esat Pashë Toptanin (dokumente arkivore), vëll. I, II, përgatiti për botim Hasan Bello, Tiranë, 2020.

Dokumente të Kominternit për Shqipërinë (Lëvizja komuniste në vitet 20-30 të shek. XX), përgatiti për botim Hasan Bello, 294 fq, Tiranë, 2020.

Dushan Mugosha: Kur isha në Shqipëri, kujtime, 238 fq, Tiranë, 2020.

Koço Tashko: Kujtime mbi lëvizjen komuniste në Shqipëri në vitet 20-30, 160 fq, Tiranë, 2020.

Xhemal Kusi: Shqipëria në vitet 1912-1944. Kujtime, përgatiti për botim Hasan Bello, 462 fq, Tiranë, 2020.

Demir Godelli, Kujtime për kryengritjen e Fierit të vitit 1935 dhe lëvizjen komuniste, Tiranë, 2020.

Monografi

Kur historia ndau dy popuj fqinj. Shqipëria dhe Greqia (1912-1914), Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë, Tiranë: Kristalina-KH, 2012. 

Botime me bashkautorë

Ismail Qemal Vlora dhe elita politike shqiptare në procesin e shtetndërtimit, redaktimi shkencor dhe përgatitja për botim, Tiranë: 2021 (në proces botimi).

Shqiptarët dhe ndërkombëtarët në vitet 1912-1926, redaktimi shkencor dhe përgatitja për botim, Tiranë: 2021 (në proces botimi).

Historia: Tirana 100 vjet (1920-2020), botuar nga Bashkia e Tiranës, Tiranë: Gent Grafik, 2020.

Austro-Hungaria dhe Shqipëria/Österreichisch-Ungarische Monarchie und Albanien, 1916-1918, Muzeu Historik Kombëtar, Tiranë: Kristalina KH, 2019.

Enciklopedia e Kosovës, Vëllimi I dhe II, Botim i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve në Kosovë Prishtinë, 2018.

Historia e shqiptarëve gjatë shekullt XX, Vëllimi I, Tiranë: Botimet Albanologjike, 2017. Fitues i çmimit Eqrem Çabej, akorduar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë.

Relations historiques et diplomatiques entre la France et L’Albanie, de 1912 à nos jours, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme &Ambassade de France en Tirana, Tirana: West Print, 2017.

Kujtesa Kolektive: Dëshmi dhe Ngjarje (1944-1966), Prishtinë: “KGT”, 2016.

La diplomacia Europea nella Prima Guerra Mondiale (European Diplomacy during World War I), Cremona: Edizioni Fantigrafica, 2015.

Epiri i Jugut, Çamëria, Tiranë: “UET Press”, 2014.

Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912), Vëllimi VII (dhjetor), përgatitja dhe redaktimi Marenglen Verli, Ledia Dushku,Tiranë: Botimet Albanologjike, 2014.

Shqipëria në marrëdhëniet ndërkombëtare (Editor Albert Rakipi), Tiranë: Instituti i Studimeve Ndërkombëtare, 2013.

Nga sundimi osman në Luftën e Vlorës (Kujtimet e Syrja Vlorës), përgatitja dhe redaktimi Marenglen Verli, Ledia Dushku,Tiranë: “ICEBERG”, 2013.

Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912), Vëllimi VI (nëntor-dhjetor), përgatitja dhe redaktimi Marenglen Verli, Ledia Dushku, Tiranë: Botimet Albanologjike, 2012.

Istoriskoto nasledstvo: perspektiva ili hendikep, Skopje, 2011.

Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Nr. 1, 2, 3, Botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, 2008, 2009.

Pavarësia e Shqipërisë dhe sfidat e shtetit shqiptar gjatë shek. XX, Universiteti i Tiranës & Instituti i Historisë, Tiranë, 2008.

Botime në revista brenda vendit

“Armik i pushtetit popullor” që shkencërisht “punon për ne”: Shteti komunist dhe studiuesi Eqrem Çabej (1944-1954), Studime Historike, 3-4/2020.

“Pariteti austro-hungaro-italian dhe politika ekonomike e Qeverisë së Përkohshme të Vlorës”, Studime Historike, 3-4/2019.

“Politika austro-hungareze dhe Kosova në vitet e Luftës së Parë Botërore”, në Studime Historike, 3-3/2018.

“Nga “armike” në “mike dhe burim qytetërimi”: Dualizmi në perceptimin e shqiptarëve për Francën”, në Studime Historike, 3-4\2017.

“Shqiptarët përballë ushtarakëve dhe diplomatëve austro-hungarezë (1914-1916)”, në Studime Historike, 3-4\2016.

“T’a heqim synë nga Turqia”! Perceptimi rreth turqve osmanë në ligjërimin e Qeverisë së Përkohshme të Vlorës”, në: Studime Historike, 3-4\2015.

“Vilajeti i Janinës përballë helenizimit”, në: Studime Historike, 3-4\2014.

“Kryengritjet shqiptare kundërosmane të viteve 1910-1912 dhe Komiteti Ballkanik i Londrës”, në: Studime Historike, 3-4\2013.

“Lufta e Parë Ballkanike, mëvetësimi i Shqipërisë dhe Greqia”, në: Përpjekja, 30-31 (Pavarësia), 2013.

“Përafrimet dhe ndasitë shqiptaro-greke në prag të Pavarësisë së Shqipërisë”,  në: Academe, Vol. 1, No. 2\2012.

“Nënshkrimi i Protokollit të Korfuzit dhe reagimi i shqiptarëve (maj-qershor 1914)”, në: Studime Historike, Nr. 1-2, 2012.             

“Principata Shqiptare dhe qëndrimi i Greqisë (mars-prill 1914)”, në: Studime Historike, Nr. 1-2\ 2011.

“Përpjekjet e politikës greke për aneksimin e Shqipërisë së Jugut: nga diplomacia në veprime të armatosura, (shtator 1913- shkurt 1914)”, në: Studime Historike, Nr. 1-2, 2010.

“Zona e pushtuar nga Greqia dhe përcaktimi i kufirit shqiptaro-grek në Konferencën e Ambasadorëve në Londër (mars-gusht 1913)”, në: Studime Historike, Nr. 3-4, 2009.

“Bashkëpunimi shqiptaro-grek dhe kursi politik i “Megali Idesë” (1877-1878)”, në Studime Historike, Nr. 1-2, 2008.

“Vështrim mbi premisat dhe vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë e Greqisë”, në: Studime Historike, Nr. 3-4, 2007.

“Arvanitët në Revolucionin Grek të vitit 1821”, në: Studime Historike, Nr. 3-4, 2004.

“Drejt fqinjësisë së mirë”, në Studime Historike, Nr. 1-2, 2003.        

Botime në revista jashtë vendit

“The Vilayet of Ioannina in Front of Hellenism”, Südost-Forschungen 78 (2019), Institute for East and Southeast European Studies Leibniz: 2020

“Let’s take our eyes off Turkey”! Perception on the Ottoman Turks in the discourse of the Provisional Government of Vlora, Balkan Studies, Volume 53, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 2020.

Albania and Greece in the course of the First Balkan War”, në: Alternative, No.4\2014. Lublane (Kroaci).

“La principat albanaise et l’attitude de la Grèce”, në: Studia Albanica, 2011\2. Tiranë (Shqipëri).

La zone occupée par la Grèce et la délimitation de la frontière albano-grecque à la Conférence des ambassadeurs à Londres (mars-août 1913), në: Studia Albanica, 2011\1, Tiranë (Shqipëri).

“Kryengritja shqiptare e vitit 1912: Qëndrimi i Greqisë dhe Komiteti Ballkanik i Londrës”, në: Kosova, 2010. Prishtinë (Kosovë). K. U. D. 94(=18) Artikulli mban referencën: K.D.U.327 (4\9:496)(091)94(496.5).084.3

“Në përpjekje për të qetësuar Jugun: Lëvizjet diplomatike të marsit 1914”, në: Kërkime Historike, Nr. 3, 2011. Shkup (Maqedoni).

Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Tiranë, 1985

E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi, Bashkautor dhe përgatiti për botim, Tiranë, 1992

The truth on Kosovo, Tiranë, 1992

Reforma agrare kolonizuese në Kosovë (1918-1941), f. 215, Tiranë, 1992

Shfrytëzimi ekonomik i Kosovës (1970-1990), Tiranë, 1994

Elmaz B. Plava: “Plava e Gucia në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare (1876-1919)”, Kujtime e dokumente, f. 292, Tiranë, 1995

Sejfi Vllamasi: “Ballafaqime politike në Shqipëri (1898-1942)”, Kujtime, f. 570, Tiranë,  1995

Çështja e Kosovës një problem historik dhe aktual. Përmbledhje studimesh. Përgatiti për botim Marenglen Verli, Tiranë, 1996

Kujtime të Tafil Boletinit: “Pranë Isa Boletinit”, vëll. I. (Kujtime. Përgatiti për botim Marenglen Verli), f. 280, Tetovë, 1996

Kujtime të Tafil Boletinit: “Përballë sfidave të kohës”, vëll. II. (Kujtime. Përgatiti për botim Marenglen Verli), f. 312, Tiranë, 1996

Ekonomia e Kosovës në vargonjtë e politikës së Jugosllavisë (1945-1990), f. 280, Tiranë, 2000

Kosova në fokusin e historisë, vëll. I, f. 408, Tiranë, 2002

Kosova në fokusin e historisë, vëll. II, f. 319, Tiranë, 2003

Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”, (Përmbledhje studimesh. Redaktimi dhe përgatitja për botim Marenglen Verli), f. 194, Tiranë, 2004

Nga Kosova për Kosovën. Profile biografike. Përmbledhje studimesh, Vëll. I, f. 347,Tiranë, 2006

Kosova-sfida shqiptare në historinë e një shekulli, f. 408, Tiranë, 2007

Historia e Popullit Shqiptar, Vëll. III, bashkautor, Tiranë, 2007

Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Vëll. I, bashkautor dhe redaktor, Tiranë, 2007

Fjalori Enciklopedik Shqiptar, Vëll. II, bashkautor dhe redaktor, Tiranë, 2007

Shqipëria dhe Kosova, historia e një aspirate, Vëll. I, f. 431, Tiranë, 2007

Shqipëria dhe Kosova,historia e një aspirate, Vëll. II, f. 479, Tiranë, 2007

Lef Nosi – Dokumente Historike 1912-1918, përgatiti për botim dhe redaktoi, f. 340, Tiranë, 2007

Pavarësia e Shqipërisë dhe sfidat e shtetit shqiptar gjatë shek. XX. Përmbledhje kumtesash. Redaktoi dhe përgatiti për botim, f. 430, Tiranë, 2007

Historia e Popullit Shqiptar, bashkautor, Tiranë, 2008

Fjalori Enciklopedik Shqiptar, vëll. III, bashkautor dhe redaktor, Tiranë, 2008

Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet austro-hungareze (1878), vëll. I, përgatiti për botim, f. 380, Tiranë, 2008

Historia e Shqipërisë e viteve 1912-1964 në Kujtimet e Spiro Kosovës, Vëll. I. përgatiti për botim, Tiranë, 2008

Historia e Shqipërisë e viteve 1912-1964 në Kujtimet e Spiro Kosovës, Kujtime, Vëll. II. përgatiti për botim, Tiranë, 2008

Ballafaqime politike në Shqipëri (1898-1942)/Kujtime. Përgatiti për botim Marenglen  Verli, Tiranë: 1995, 2000, ribotimi, 2011

Monarkia shqiptare (1928-1939), përgatiti pwr botim dhe redaktoi, Botimet Albanologjike, f. 328, Tiranë, 2011

Franc Nopça, Pikëpamjet fetare, doket dhe zakonet e Malcisë së Madhe, përgatiti për botim dhe redaktoi, f. 224, Tiranë, 2012

Franc Nopça, Fiset e Malësisë së Shqipërisë Veriore dhe e drejta zakonore e tyre, përgatiti për botim dhe redaktoi, f. 527, Tiranë, 2012

Dokumente franceze për Shqipërinë dhe shqiptarët më 1912, Vëll. II, përgatiti për botim dhe redaktoi, f. 281, Tiranë, 2012

Dokumente britanike për çështjen shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër 1912-1913, përgatiti për botim dhe redaktoi, f. 675, Tiranë, 2012

Shqipëria në dokumentet austro-hungareze, Vëll. VI, Vëllim me dokumente, Botimet Albanologjike, f. 439, Tiranë, 2012

Syrja Vlora. Kujtime – Nga fundi i sundimit osman në Luftën e Vlorës, Përgatiti për botim dhe redaktoi, f. 359, Tiranë, 2013

Shqipëria në dokumentet austro-hungareze, Vëll. VII, Vëllim me dokumente, Botimet Albanologjike, f. 199, Tiranë, 2014

Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore, Vëllim me studime, botuar nga Instituti i Historisë (Prishtinë) dhe Instituti i Historisë (Tiranë), f. 355, Tiranë, 2014

Shqiptarët në optikën e diplomacisë austro-hungareze (1878-1918)/ (Përmbledhje artikujsh), f. 355, Tiranë, 2014

Aspekte rreth krijimit dhe zgjidhjes së çështjes shqiptare (shek. XIX-XX)/ (Përmbledhje studimesh), f. 420, Tiranë, 2014

Shqipëria në Konferencën e Paqes 1919-1920, bashkautor, botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, f. 756, Tiranë, 2015

101 profile biografike. Nga Kosova për Kosovën. Botuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, f. 950, Tiranë, 2017

Dokumente diplomatike italiane për historinë e shqiptarëve (1912), përgatitur për botim nga Paulin Marku, Botimet Albanologjike, 413 f, Tiranë, 2019

Historia e Kohës së Re (Qytetërimi Perëndimor) 1775- 1871, botim i Departamentit të Historisë së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në bashkëpunim me Phoenixshkodra, Shkodër, 2001

Kryengritja e Malësisë së Mbishkodrës e vitit 1911, botuar nga Departamenti i Historisë së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe “Phoenixshkodra”, f. 260, Shkodër, 2002

Udhëzues për punën kërkimore-shkencore, Romeo Gurakuqi, Njazi Kazazi, Botim i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe Shtëpisë Botuese “Camaj-Pipa”, f. 84, Shkodër, 2003

Historisa e Kohës së Re, (Qytetërimi Perëndimor) 1871-1918, botim i Departamentit të Historisë së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe Shtëpisë Botuese të Librit Universitar (SHBLU), bashkëuator Prof. Menduh Dërguti, Tiranë, 2004.

Hyrje në Studimin e Historisë, Walter Höflechner me bashkëpunimin e Gëzim Hoxha dhe Romeo Gurakuqi, botim i II-të i përmirësuar dhe i plotësuar nga përkthyesit, f. 190, Shkodër, Janar 2000. (ribotuar në shtator 2005- Departamenti i Historisë së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” dhe Phoenixshkodra, 2005)

Shqipëria dhe çështja shqiptare pas Luftës së Parë Botërore, 1 nëntor 1918-9 nëntor 1921, (Statusi ndërkombëtar, kufijtë dhe jeta e brëndshme politike), Botuar nga Departamenti i Historisë, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shtëpia botuese “Camaj-Pipa”, f. 260, Shkodër, 2007

Hyrje në të drejtën publike, bashkautor, botim i Shtëpisë Botuese Camaj-Pipaj, f. 200, Tiranë-Shkodër, 2009

Historia e Institucioneve Perëndimore, Botim i Shtëpisë botuese “Camaj-Pipaj”, f. 265 faqe, Tiranë-Shkodër, 2010

Principata Shqiptare dhe Mbreteria e Greqisë 1913-1914, UET PRESS, Tiranë, 2011

Shqipëria, 1911-1914, UET PRESS, Tiranë, 2012

Shqipëria dhe çështja shqiptare, 1918-1921, (botim i dytë i përmirësuar dhe i shtuar), UET PRESS, Tiranë, 2013

Epiri i Jugut, Çamëria, botim me bashkautor dhe bashkeditor me Ketrina Çabiri, UETPRESS, Tiranë, 2014

Tatëpjeta e Republikës Parlamentare, Florientia, Shkodër, 2015

Shqipëria dhe tokat e lirueme, 1939-1946, Botime “Jozef”, f. 1452, maj 2018

Shqipëria dhe tokat e lirueme, 1939-1946, Botim i dytë me dy vëllime, shtator 2019

Monografi

Nacionalizmi shqiptar në vitet 1912-1924, botim i Institutit të Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, Tiranë: Kristalina-KH, 2020, f. 680. ISBN: 978-9928-289-44-5.

Botime me bashkautorë

“Kontributi i Idriz Seferit në Lëvizjen Kombëtare 1908-1912”, në Idriz Seferi – Një jetë për Shqipëri (1847-1927), aktet e Tribunës shkencore, kushtuar 170 vjetorit të lindjes dhe 90 vjetorit të vdekjes së Idriz Seferit, botim i Lidhjes së Historianëve të Kosovës “Ali Hadri”, Gjilan: 2018, ISBN 978-9951-621-08-3.

“Kryengritja e shtatorit 1913 dhe shpërngulja e shqiptarëve nga trojet e tyre”, në Albanologji, nr. 8, vëll. II, aktet e veprimtarisë shkencore “Java e Albanologjisë”, mbajtur në Prishtinë (10-12 maj 2017), organizuar dhe botuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë: 2018.

“Qëndrimi i diplomacisë austro-hungareze ndaj çështjes shqiptare në vitet 1912-1913”, në Albanologji, nr. 7, vëll. II, aktet e veprimtarisë shkencore “Java e Albanologjisë”, mbajtur në Prishtinë (23-27 maj 2016), organizuar dhe botuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, Prishtinë: 2017.

“Albanian – Ottoman relationship and nationalist ideology from the mid – 19th century until 1914”, në XIII Balcanicum – Ottoman Empire and Republic of Turkey in history of Europe, botim i Institutit të Historisë të Universitetit Adama Mickiewicza, Poznan: 2014, Poloni.

“Contribution of Albanian nation for saving of Jewish people from mid of 30s to the end of the Second World War”, në Jews in Macedonia: History, Tradition, Culture, Language and Religion, Celebrating 70 years since the Renewal of the work of the Jewish Community in Macedonia after the Second World War (1944 – 2014), МАSA, 18-19 December 2014, Skopje: 2015, Macedonia, УНИВЕРЗИТЕТ „СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ “ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА – СКОПЈЕ.

“Conference of Ambassadors in London (1912-1913) – A story of hope or disappointment for Albanians”, në Balkans: People, Wars and Peace, në МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА БАЛКАНОТ: ЛУЃЕ, ВОЈНИ И МИР Материјали од меѓународната научна конференција по повод 65 години од основањето на Институтот за национална историја (Скопје, 4–5 ноември 2013), УНИВЕРЗИТЕТ „СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ “ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА – СКОПЈЕ, Тираж 100 примероци, ISBN 978-9989-159-68-8.

“Nacionalizmi shqiptar në SHBA në vitet 1912 – 1924”, në Çështja shqiptare para dhe pas shpalljes së Pavarësisë, aktet e Seminarit të VI Ndërkombëtar të Albanologjisë, organizuar nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, Maqedoni, botim i Universitetit Shtetëror të Tetovës, Sofje: 2013, ISBN, 978-608-217-004-6.

“Jeta dhe vepra e Nënë Terezës në shtypin e Shqipërisë”, në Shenjtorja shqiptare, përmbledhje e artikujve kushtuar jetës dhe veprës së Nënë Terezës me rastin e 100-vjetorit të lindjes së saj, botim i Muzeut Historik Kombëtar, redaktor Luan Malltezi, Enver Kushi, Sotirulla Hoxha, Sali Kadria, Tiranë: “Studio grafic01online”, 2010, f. 136. ISBN (klasifikimi dhjetor) 27-76-051 (092) 821.18-192.

Botime në revista brenda vendit

“The political and financial administration of the territory of Albania occupied by Austria-Hungary during the years 1916-1918”, në revistën Albanian Studies, no. 2, 2020, botim periodik 6-mujor i Akademisë së Studimeve Albanologjike, Tiranë, ISSN: 2617-6424.

“The Mirdita rebellion of 1921 and the Albanian national question as seen through the eyes of British diplomacy”, në revistën Albanian Studies, no. 1, 2020, botim periodik 6-mujor i Akademisë së Studimeve Albanologjike, Tiranë, ISSN: 2617-6424.

“Çështja e Shën Naumit gjatë vitit 1923 – Qëndrimi i Fuqive të Mëdha dhe i qeverisë së drejtuar nga Ahmet Zogu”, në revistën Studime historike, nr. 1-2, 2020, botim periodik 6-mujor i Institutit të Historisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, ISSN: 0563-5799.

“Qëndrimi i autoriteteve austro-hungareze ndaj popullsisë dhe klerit mysliman shqiptar gjatë viteve 1916-1918”, në revistën Studime historike, nr. 3-4, 2019, botim periodik 6-mujor i Institutit të Historisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, ISSN: 0563-5799.

“Mbi disa çështje të administrimit politik dhe financiar të territorit të Shqipërisë të okupuar nga Austro-Hungaria gjatë viteve 1916-1918”, në revistën Studime historike, nr. 3-4, 2018, botim periodik 6-mujor i Institutit të Historisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, ISSN: 0563-5799.

“Kryengritja e Mirditës e vitit 1921 dhe çështja kombëtare shqiptare në optikën e diplomacisë britanike”, në revistën Studime historike, nr. 1-2, 2018, botim periodik 6-mujor i Institutit të Historisë, Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë, ISSN: 0563-5799.

“Raportet midis Britanisë së Madhe dhe Shqipërisë në vitet 1920-1922”, në revistën Studime historike, nr. 3-4, Tiranë, 2017, botim periodik 6-mujor i Institutit të Historisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë, ISSN: 0563-5799.

“Aspekte të qëndrimit të mbajtur nga shqiptarët gjatë Luftës së Parë Ballkanike”, në revistën Studime historike, nr. 1-2, Tiranë, 2017, botim periodik 6-mujor i Institutit të Historisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë, ISSN: 0563-5799.

“Kriza humanitare e viteve 1923 – 1924 në viset e Shqipërisë së Veriut – Ndihma e qeverisë britanike dhe e Lidhjes së Kombeve 2016”, në revistën Studime historike, nr. 3-4, Tiranë, 2016, botim periodik 6-mujor i Institutit të Historisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë, ISSN: 0563-5799.

“Mbi disa çështje të Kryengritjes shqiptare të vitit 1912”, në revistën Studime historike, nr. 1-2, Tiranë, 2016, botim periodik 6-mujor i Institutit të Historisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë, ISSN: 0563-5799.

“Aspekte të gjendjes së nacionalizmit shqiptar gjatë viteve 1916-1918 në zonën e pushtimit austro-hungarez”, në revistën Studime historike, nr. 3-4, Tiranë, 2014, botim periodik 6- mujor i Institutit të Historisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë, ISSN: 0563-5799.

“Koleksionimi i objekteve muzeore, drejtim i rëndësishëm i punës në muze”, në revistën Studime muzeologjike, nr. 4, Tiranë: 2014, botim periodik i Muzeut Historik Kombëtar, Tiranë, ISBN 978-9928-4262-1-5.

Botime në revista jashtë vendit

“Regjistrimi i popullsisë gjatë vitit 1918 në territorin e Shqipërisë të okupuar nga autoritetet austro-hungareze”, në revistën Kosova, nr. 45, Prishtinë: 2020, botim periodik vjetor i Institutit të Historisë “Ali Hadri” Prishtinë.

“Çështja e kufijve jugorë të shtetit shqiptar në vitet 1921-1923”, në revistën Gjurmime albanologjike, nr. 50, Prishtinë: 2020, seria e shkencave historike, botim periodik vjetor i Institutit Albanologjik të Kosovës, Prishtinë.

“Çështja e statusit politik të shtetit shqiptar gjatë vitit 1921”, në revistën Gjurmime albanologjike, nr. 49, Prishtinë: 2019, seria e shkencave historike, botim periodik vjetor i Institutit Albanologjik të Kosovës, Prishtinë.

“Çështja e caktimit të kufijve shqiptaro-jugosllavë në vitet 1921-1922”, në revistën Kosova, nr. 44, Prishtinë: 2019, botim periodik vjetor i Institutit të Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë.

“Austro-Hungarian and Albanian relations during the World War I”, në revistën Historical Searches – Historijska traganja, no. 17, Sarajevo: 2018, botim periodik 6-mujor i Institutit për Historinë, Sarajevë – Bosnjë-Hercegovinë, ISSN: 1840-3875.

“Çështja e Princit të Shqipërisë dhe kontributi i Austro-Hungarisë për territorin e Shqipërisë që gjendej nën okupimin e saj gjatë viteve 1916-1918”, në revistën Kosova, nr. 43, Prishtinë: 2018, botim periodik vjetor i Institutit të Historisë “Ali Hadri”, Prishtinë.

“Aspekte të kontibutit të Tajar Zavalanit në formësimin e ideologjisë kombëtare shqiptare në vitet ’30 të shek. XX”, në revistën shkencore ndërkombëtare Diskutime, nr. 20, 2017, botim periodik i Qendrës për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Ballkanike – Akademia Diplomatike Shqiptare, Tetovë, ISSN 1857-825X (Print) dhe ISSN 1857-8543 (online) UDK:3.

“A historical view about concepts, theories and types of nationalism” në revistën Anglisticum, vol. 6, No. 6, Tetovo: 2017, botim i muajit qershor, botim periodik i The Association-Institute for English Language and American Studies, Tetovo, Republic of North Macedonia, ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

“Muzgu i shpejtë i ‘Revolucionit Demokratik’ të vitit 1924”, në revistën Gjurmime albanologjike, nr. 46, Prishtinë: 2016, botim periodik vjetor i Institutit Albanologjik të Kosovës, Prishtinë.

Monografi

Minoritetet në Shqipëri midis identitetit dhe integrimit (1939-1949), Tiranë: Kristalina- KH, 2012.

Botime me bashkautorë

E majta – mendimi politik/profile bibiografike, editor Sonila Boçi, Tiranë: FES  dhe AIDSSH, 2020.

Shteti dhe shoqëria në Shqipërinë komuniste, editorë Afrim Krasniqi dhe Vera Stojanova, Tiranë: ISP, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 2020.

Të mohuar nga regjimi: burgjet, sistemi i internim-dëbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri (1945-1990), red. shkencor Sonila Boçi, Tiranë: AIDSSH, 2020.

Gli anni della distensione: le relazione italiano-albanesi nella fase centrale della Guerra fredda, a cura di Paolo Rago, Roma: Laterza&Figli, 2019.

Caro Nemico, soldati pistoiesi e toscani nella lotta nella Resistenza in Albania e Montenegro (1943-1945), a cura di Lia Tosi, Pisa: Edizioni ETS, 2018.

Thirrja për Liri, studime mbi totalitarizmin dhe tranzicionin në Shqipëri,  Tiranë: Konrad Adenauer Stiftung, 2016.

Kujtesa kolektive: dëshmi dhe ngjarje (1944-1966), botim i Institutit Albanologjik të Prishtinës, Prishtinë: 2016.

Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1912), Vëll. IV (korrik – gusht), përgatitja dhe redaktimi: A. Lalaj, E. Kambo, S. Boçi, Tiranë: “Kristalina K-H”, 2012.

Pavarësia e Shqipërisë dhe sfidat e shtetit shqiptar gjatë shek. XX, Tiranë: Universiteti i Tiranës & Instituti i Historisë, 2008.

Botime në revista brenda vendit

“Situata politike në Shqipëri (tetor – dhjetor 1943): rezistencë, bashkëpunim e luftë civile”, në: Studime Historike, nr. 1-2, Tiranë: 2021.

“Partia Komuniste e Shqipërisë dhe Balli Kombëtar gjatë muajve gusht-shtator 1943” në: Studime Historike, nr. 3-4, Tiranë: 2020

“Partia e Punës së Shqipërisë në kërkim të një qendre gravitacioni për grupet marksiste-leniniste në Itali (1963-1966), në: Studime Historike, nr. 1-2, Tiranë: 2019.

“PPSH në kërkim të “aleatëve” në gjirin e komunistëve italianë (1961-1962)”, në: Studime Historike, nr. 3-4, Tiranë: 2018.

“Deputetët opozitarë përballë ndërtimit të “shtetit të diktaturës së proletariatit” (me bashkautor Hamit Kabën), në: Studime Historike, nr. 3-4, Tiranë: 2017.

Ngjarjet e vitit 1990: shteti komunist shqiptar përballë fundit të pashmangshëm”, në: Studime Historike, 3-4, Tiranë: 2016.

“Grupimet Politike dhe tiparet e rezistencës shqiptare kundër pushtimit italian (1942-1943), në: Studime Historike, 3-4, Tiranë: 2015.

“Dilemat e projekteve për bashkëpunimin midis grekëve dhe shqiptarëve gjatë viteve 1943-1944”, në: Studime Historike, 1-2, Tiranë: 2014,

“Kujtesa kolektive si pjesë e procesit të ideologjizimit të shqiptarëve”, në: Studime Historike, 3-4, Tiranë: 2013.

“Politika e shtetit shqiptar ndaj besimit ortodoks, rasti i minoritetit grek (1945-1949)”, në: Studime Historike, 3-4, Tiranë: 2012.

“Minoriteti grek në Shqipëri në koniunkturën politike të viteve 1939-1941”, në: Studime Historike, 1-2, Tiranë: 2012.

“Politika e Greqisë ndaj Shqipërisë dhe minoriteti grek gjatë vitit 1945”, në: Studime Historike, 1-2, Tiranë: 2011.

“Minoriteti grek në Shqipëri në fillim të viteve ’50”, në: Studime Historike 3-4, Tiranë: 2010.

“Politika e shtetit komunist shqiptar ndaj minoriteteve në Shqipëri (1944-1948)”, në: Studime Historike, 1-2, Tiranë: 2010.

“Marrëdhëniet e ndërsjella të minoritetit grek me qeverinë komuniste shqiptare (1944-1945)”, në: Studime Historike, 3-4, Tiranë: 2009.

“Zgjedhjet e 2 dhjetorit 1945” në: Studime Historike, 1-2, Tiranë: 2008.

“Minoriteti grek në Shqipëri pas rënies së regjimit komunist”, në: Studime Historike, 3-4, Tiranë: 2004.

“Arvanitet dhe grekët: bashkëjetesa në të shkuarën, të tashmen dhe perspektiva”, në: Studime Historike, 3-4, Tiranë: 2004.

Botime në revista jashtë vendit

“From political opponents to enemies: The metamorphosis of relations between the CPA and the Balli Kombëtar during the Second World War (1942-1944)”, in: Albanian Studies, vol. 2, no. 2, Tirana: ASA, 2020.

“La propagazione dell’Albania socialista, come una derivazione del comunismo nazionale di Enver Hoxha (1961-1965)”, in: I anni di distensione: irelazioni tra Italia ed Albania 1960-1980, a cura di Paolo Rago, Roma: Laterza&Figli, 2019.

“The use of collective memory in the ideological indoctrination of Albanians”, in: Albanian Studies, vol. 1, no. 1, Tirana: ASA, 2019.

“De ce nu a existat o disidenta in Albania”, in: Magazin Istoric, Bukuresti, August 2019.

“Minoritetet në Shqipëri në një analizë historiko-juridike”, në: Gjurmime Albanologjike, viti 2015, Prishtinë, Kosovë.

“The December 2nd, 1945 Albanian Elections: Legalization, or mere formalization for Communist Power?” In: Porta Balkanica, 2015, vol. 7, iss. 2, ISSN: 18041449.

“Communism and nationalism in Albania – a flexible relation between rule and exception”, in: Journal of Balkan Studies, no. 2, 2014, Bursa, Turqi. ISSN no. 1309-5188.

“The Italian-Bulgarian clashes during the World War Two and the minority issue”, in: ANGLISTICUM, vol. 3, no. 4, April 2014, Tetovë, Maqedoni. Impact Factor (SJIF): 3.608.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL