Instituti i Historisë

Adresa

Sheshi “Nënë Tereza”, nr. 3, Tiranë, Shqipëri

Tel

+355 42 240 713

Email

infohistoria@akad.gov.al

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL