KONFERENCA DHE SIMPOZIUME SHKENCORE

Veprimtaritë më të rëndësishme shkencore të kryera ndër vite nga Instituti i Arkeologjisë janë:

  • Simpoziumi ”Ilirët dhe gjeneza e shqiptarëve” (1969)
  • Kuvendi I i Studimeve Ilire (1972)
  • Sesionet shkencore të përvitshme për rezultatet e kërkimeve arkeologjike në Shqipëri.
  • Konferenca në bashkëpunim me Institutin e Historisë dhe të Gjuhësisë: “Mbi formimin e popullit shqiptar, gjuhës e kulturës së tij.” (1982)
  • Kuvendi i II i Studimeve Ilire (1985)
  • Konferenca Ndërkombëtare “Krishtërimi i hershëm dhe Shqipëria” (1995)
  • Simpoziumi ndërkombëtar “50 vjet Arkeologji Shqiptare” (1998)
  • Simpoziumi ndërkombëtar “Viti Arkeologjik 2002” 2002
  • Simpoziumi ndërkombëtar “80 vjet kërkime arkeologjike në Apolloni” (2004)
  • Simpoziumet ndërkombëtare “Kaonia antike” (2003-2004)

Konferenca Ndërkombëtare

“International Congress of Albanian Archaeological Studies”, Janar 2016

“New Archaeological Discoveries in the Albanian Regions”, Janar 2017

“Misionet arkeologjike franko-shqiptare: mes kërkimit shkencor dhe rivlerësimit turistik dhe kulturor të trashëgimisë”- Bashkëpunim me Ambasadën Franceze në Shqipëri, Mars 2018

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.