REVISTA ILIRIA

Përmbledhësi arkeologjik shqiptar do të jetë një botim serie me emrin Iliria, mbasi Shqipëria bën pjesë në trevën ku banuan ‘ilirët e mirëfilltë’” (shënim hyrës redaksional të numrit të parë të revistës Iliria).

Revista Iliria është periodik shkencor i Institutit të Arkeologjisë (Akademia Studimeve Albanologjike), në të cilin pasqyrohen rezultatet më të reja të studimeve e kërkimeve arkeologjike në territorin shqiptar. Revista Iliria ka shërbyer si pasqyrë e mendimit arkeologjik shqiptar, që në fillimet e botimit të saj në vitin 1971.

Në revistën Iliria botohen shkrime të kërkuesve shkencorë, anëtarë të Institutit të Arkeologjisë dhe bashkëpunëtorëve të jashtëm (kombëtarë dhe ndërkombëtarë), me të cilët Instituti kryen projekte të përbashkëta gërmimi dhe studimi. Artikujt, studime të mirëfillta autentike shkencore, paraqesin rezultatet e kërkimeve më të reja në fushën e arkeologjisë shqiptare, duke shprehur qëndrime analitike dhe sintetike mbi arkeologjinë dhe historinë e lashtë shqiptare.

Në vitin 1983, revista Iliria u vlerësua nga Akademia Ndërkombëtare e Lutèce, Francë, me Medaljen e Artë.

Revista Iliria numëron mbi 50 volume ku pasqyrohen kërkimet arkeologjike nga prehistoria, antikiteti dhe antikiteti i vonë e mesjeta, rreth tematikave të ndryshme të arkeologjisë shqiptare si pjesë e pandarë e asaj mesdhetare.

Të gjitha kontributet në revistën Iliria shoqërohen nga një përmbledhje në gjuhë të huaj (angleze, frënge ose italiane), duke e ndërkombëtarizuar këtë botim, i cili zë një vend të rëndësishëm në bibliotekat arkeologjike më në zë të Evropës.

Që prej vitit 2015, tërësia e revistës Iliria është e konsultueshme online në website-n e Persee.fr (https://www.persee.fr/collection/iliri), duke u bërë pjesë e koleksioneve mbi arkeologjinë, historinë, antropologjinë, etj, që prozon ky organizëm shkencor prestigjioz.

Bordi editorial

Luan Përzhita (kryeredaktor)

Gëzim Hoxha (sekretar i redaksisë)

Ilirjan Gjipali (anëtar)

Belisa Muka (anëtar)

Saimir Shpuza (anëtar)

Stéphane Verger (anëtar i jashtëm, École Pratique des Hautes Études, Paris/Francë)

Piotr Dyczek (anëtar i jashtëm, Universiteti i Varshavës, Poloni)

2017 © AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.