sf 1 2018

STUDIME FILOLOGJIKE 1-2, 2018

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 332
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2020

Në numrat e revistës të vitit 2018 ka pasur përgjithësisht prurje të reja e cilësore. Në këta numra bien në sy bashkëpunime të shumta me studiues të njohur të institucioneve shkencore jashtë vendit si dhe të universiteteve të rretheve. Gjithashtu vihet re që krahas emrave të studiuesve me përvojë të gjatë shkencore ka kontribute edhe të studiuesve të rinj që janë në fillimet e punës së tyre studimore. Fushat që trajtohen në këta numra janë të larmishme, si: çështje të historisë së letërsisë shqipe, ndër të cilat theksojmë disa artikuj që lidhen me Vitin jubilar të Skënderbeut në numrin 3-4 2018, probleme të filologjisë së teksteve të vjetra shqipe dhe arbëreshe, çështje të etimologjisë shqipe, probleme të marrëdhënieve gjuhësore me gjuhët e tjera, probleme të fonetikës lidhur me çështje teorike të kufijve të rrokjes, çështje të fonetikës dialektore, probleme të gramatikës, të leksikut, frazeologjisë, të gjuhësisë së zbatuar me fokus dygjuhësinë, etj.
Për një përfytyrim më të qartë të përmbajtjes së lëndës së revistës po japim pasqyrën e lëndës së numrit të parë.
 
Studime Filologjike 1-2 2018
 
GR. BRÂNCUŞ “Atlasi dialektologjik i gjuhës shqipe. Elemente të përbashkëta me rumanishten”
EVALDA PACI “Variante të hershme doktrinare në një kontekst të historisë së letërsisë së shkruar shqipe”
ARIAN LEKA “Dosja 806 dhe procesverbali 6/VII/56 në arkivin e IGjL dhe lidhja e saj me realizmin socialist”
BARDHYL DEMIRAJ “Fjalori i Frang Bardhit në trashëgiminë në dorëshkrim të Nikollë Ketës”
HAJRI SHEHU “Fjala si njësi e mëvetësishme e fjalësit”
INA ARAPI “Trajtat fonetike dhe kategoritë gramatikore të paskajores në gjuhën shqipe”
LEONARD DAUTI, MUSTAFA KARAPINJALLI “Përcaktimi i foljeve të parregullta në gjuhën shqipe”
ARTAN XHAFERAJ “Mbi ndarjen në rrokje të grupeve dyshe të bashkëtingëlloreve midis zanoreve”
JOSIF MITA “Struktura leksikore dhe struktura ekspresive e gjuhës njerëzore”
MUHARREM GASHI “Rreth disa dukurive fonetike të së folmes së qytetit të Prizrenit me rrethinë.”
SHEFKIJE ISLAMAJ “Robert Elsie dhe gjuha shqipe”
 
MATERIALE DHE DOKUMENTE
 
DAVID LUKA “Hyrje e veprës “Vëzhgime, kërkime dhe studime në lëmin e gjuhës shqipe” në 10 vëllime (pjesa e tretë)”
ANILA OMARI “Pjetër Bogdani si regjistrues mbishkrimesh të vjetra: një relacion pak i njohur i vitit 1658”
VALTER MEMISHA “Fjalë dhe frazeologji nga tri vepra në prozë të Ismail Kadaresë”
 
KRITIKË DHE BIBLIOGRAFI
 
THANAS FEKA “Hajri Shehu, “Studime për leksikun dhe për leksikografinë e sotme shqipe”, ASA, IGJL, Tiranë, 2015, 364 f.”
VALTER MEMISHA “Rreth vlerave gjuhësore të veprës Fjalori leksiko – frazeologjik i Devollit, hartuar nga Ali Jashari”
 
JETA SHKENCORE
 
“Variacioni sintaksor në të folmet e shqipes: tipare dhe treva”, tryezë e rrumbullakët, 13 dhjetor 2017 (Anila Kananaj)
Dy konferenca të albanologes kineze prof. Ke Jin (Kujtim Kapllani)
 
NEKROLOGJI
 
Prof. dr. Hasan Çipuri – terminologu i shquar ushtarak (Hajri Shehu)
Akademik Kolec Topalli (1938-2018) (Anila Omari)