iliria

ILIRIA 2019

Autori: Grup autorësh
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 230
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2020

 
Përmbajtja e lëndës:
 
I. ARTIKUJ
 
1. Bashkim LAHI “Amfora transporti nga Babunja/Lushnjё” / “Transportamphoren von Babunja (Kr. Lushnje, Albanien)”
2. Sabina VESELI “Gjetje metalike nga Apollonia (Objekte të rikuperuara prej instancave shtetërore nga gërmimet klandestine)” /  “Metallic finds from Apollonia (Objects recuperated by state institutions from clandestine excavation).”
3. Brikena SHKODRA-RRUGIA “Një monument i ri termal në Dyrrachium: Konteksti urban, arkitektura dhe stratigrafia.” / “A new thermal complex in Dyrrachium: Urban context, architecture and stratigraphy.”
4. Nevila MOLLA “Vendbanimi antik dhe kalaja mesjetare e Sopotit në Borsh: një rivështrim arkeologjik.” / “Ancient settlement and medieval castle of Sopot in Borsh: an archaeological review.”
5. Gëzim HOXHA “Disa vërejtje mbi origjinën e kishës së Shën Prendes – Bogorodica Ljeviška në Prizren” / “Some remarks on the origin of the church of Holy Friday Bogorodica Ljeviška in Prizren.”
6. Flavio CAVALLINI “Hermeneutika ikonologjike e dy paterae nga Kalldruni dhe Doclea.” / “Iconological Hermeneutics of paterae from Kalldrun and Doclea.”
7. Paulin PUSHIMAJ “Qeramika mesjetare e importit në qytetin e Drishtit (shek. XII.XVII) (të dhëna paraprake)” / “Medieval pottery at City of Drisht ((12th – 17th Century) (Preliminary report)”
8. Adem BUNGURI “Një gotë qelqi veneciane nga kështjella e Peshkopisë.” / “A Venetian glass goblet in the castle of Peshkopia”
9. Premtim ALAJ, Emine KALAJA-HAJDARI Arben HAJDARI “Disa gjetje të periudhave prehistorike dhe antike nga vendbanimi i Harillaqit.” / “Some findings of prehistoric and antiquity periods from the settlement of Harillaq.”
 
II. LIBRA TË RINJ 2019:
 
Namik BODINAKU “Kultura tumulare e Shqipërisë Jugperendimore” / “Tumular culture of Southwestern” Albania
Bashkim LAHI “Vula latine amforash në Shqipëri ( Shek. III-I para Kr.)” / Lateinische Amphorenstempel aus Albanien ( III-I vor Chr.)