Hajri Shehu

Fjalor me fjalë e shprehje popullore nga e folmja e Ujemujës

Autori: Hajri Shehu
Publikoi: Botimet Albanologjike
Nr. i faqeve: 438
Gjuha: Shqip
Viti i botimit: 2016