Digjitalizim i koleksioneve, marrëveshje midis Ministrisë së Kulturës dhe ASA-së

27 Janar, 2022 Njoftime
Akademia e Studimeve Albanologjike dhe Ministria e Kulturës nënshkruajnë marrëveshjen e bashkëpunimit për digjitalizimin, restaurimin, konservimin dhe ekspozimin e koleksioneve të objekteve të trashëgimisë kulturore që ASA disponon.
Marrëveshja u nënshkrua nga ministrja e Kulturës Elva Margariti dhe rektori i ASA-së Luan Përzhita.
Kjo marrëveshjen mban në konsideratë konventat ndërkombëtare për trashëgiminë kulturore të nënshkruara dhe ku vendi ynë aderon; Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në kuadër të garantimit të paprekshmërisë së pronësisë qoftë shtetërore apo private si dhe të lirive dhe të drejtave ekonomike, sociale dhe kultururore, si dhe Ligjin nr. 27/2018, “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”.
Ky dokument garanton që, Ministria e Kulturës, nëpërmjet Muzeut Kombëtar të Fotografisë “Marubi” të mundësojë digjitalizimin, restaurimin, konservimin. Rast pas rasti, do të ekspozohen fotografi dhe filma që ndodhen në Akademinë e Studimeve Albanologjike. Nëpërmjet Institutit Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore, do të bëhet inventarizimi i koleksionit në përputhje me Ligjin nr. 27/2018, “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”.
Brenda një muaji nga nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje, duhet të jenë evidentuar të gjitha koleksionet fotografike dhe filmike që ndodhen në Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe/apo institucionet e saj të varësisë dhe të jetë hartuar një program i përbashkët kulturor me qëllim fillimin e procesit të restaurimit dhe digjitalizimit,
Për këtë, Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi”, do të ofrojë asistencë për arkivimin dhe konservimin e koleksioneve fotografike të Akademisë së Studimeve Albanologjike, nëpërmjet:
dhënies në përdorim të pajisjeve teknike të nevojshme për digjitalizim nga ana e punonjësve të ASA-s, në ambjentet e ASA-s;
kualifikimit të punonjësve të ASA-s për përdorimin e pajisjeve teknike;
kualifikimit të punonjësve të ASA-s, me metodat e restaurimit dhe arkivimit digjital;
Asistencë do të ofrohet edhe nga Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore për inventarizimin e koleksionit në përputhje me Ligjin nr. 27/2018, “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë”.
Muzeu Kombëtar i Fotografisë “Marubi” dhe Akademia e Studimeve Albanologjike do të nxisin bashkarisht iniciativat për pjesëmarrje në projekte të përbashkëta rajonale dhe kombëtare, të cilat janë objekt i kësaj marrëveshjeje. Të dy këta partnerë do të mundësojnë organizimin dhe zhvillimin e asistencës profesionale në arkivim, katalogim dhe menaxhim të koleksioneve dixhitale, konservim, restaurim, ekspozita dhe muzealizim.
Kjo marrëveshje lidhet për një afat 2-vjeçar, brenda së cilës, palët angazhohen të kryejnë të plotë të gjithë digjitalizimin, restaurimin, konservimin dhe regjistrimin e fotografive dhe filmave që ndodhen në Akademinë e Studimeve Albanologjike.
2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL