Mëngjes pune i rektorëve me Kryeministrin

26 Maj, 2021 Njoftime

Në datën 25 maj 2021, në Pallatin e Brigadave u organizua nga Kryeministri dhe një pjesë e kabinetit qeveritar, një mëngjes pune me rektorët e universiteteve publike. Ky takim pati në fokus përmirësimin e cilësisë së Arsimit të Lartë në vend dhe bashkërendimin e punëve për arritjen e këtij qëllimi.

Kryeministri, z. Edi Rama, vuri theksin në rëndësinë që i kushton qeveria sektorit të arsimit, e cila sipas tij do të konkretizohet jo vetëm me hapa legjislative dhe organizativë por edhe me një mbështetje më të mirë financiare. Rektorët shtruan problemet që duhen zgjidhur për arritjen e objektivit. Diskutimet trajtuan përparësitë për ndërmarrjen e veprimeve të menjëhershme dhe atyre perspektive. Takimi u finalizua me krijimin e Komitetit të Përbashkët për Politikat e Arsimit të Lartë, me pjesëmarrjen e rektorëve dhe përfaqësuesve të qeverisë, i cili do të mblidhet periodikisht një herë në muaj.

Rektori i Akademisë së Studimeve Albanologjike, akad. prof. dr. Marenglen Verli, trajtoi në këtë takim, punën që bëhet në ASA, arritjet e rëndësishme, problemet që duhen zgjidhur për të rritur produktivitetin, specifikat e institucionit, orientimin studimor të tij në krahasim me universitetet e tjera, që kanë përparësi mësimdhënien etj. Ndër të tjera ai theksoi vlerën e studimeve albanologjike edhe në aspektin e impaktit ekonomik në kuadër të strategjisë zhvillimore të vendit në fusha si turizmi kulturor elitar etj. Takimi zgjati tre orë dhe u zhvillua në një frymë mirëkuptimi të ndërsjellë.

2024 © Institutet dhe qendrat e Albanologjisë. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA. POWERED BY WEBART.AL